Zmiany w dokumentacji podatkowej przy transakcjach między podatnikami PIT i CIT

Piotr Szulczewski 04.05.2015 11:00 (aktualizacja: )

Zmiany w dokumentacji podatkowej przy transakcjach między podatnikami podatków PIT i CIT

Zapowiada się kolejna, duża zmiana zasad dokumentacji prowadzonej przy transakcjach między podmiotami powiązanymi. Tym razem zmiana dotyczyć ma nie tylko samej dokumentacji, ale rozszerzenia jej na odsetki i dywidendy wypłacane między podmiotami powiązanymi.

Zmiany w dokumentacji podatkowej przy transakcjach między podatnikami podatków PIT i CIT

Źródło: East News

Zgodnie z najnowszym projektem zmian ustaw o podatkach PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz kodeksie karnym skarbowym, przedstawionym przez Ministra Finansów 28 kwietnia 2015 r. nowelizacja objąć ma m.in. następujące dziedziny:

  1. wprowadzenie u ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego rozdziału regulującego w sposób kompleksowy zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek; zmiany obejmują włączenie do ustawy wypłat z umów ubezpieczenia na życie, które obejmują gwarancję zysku lub których wynik jest w ponad 25% powiązany z dochodami z wierzytelności lub dochodami równoważnymi.
  2. wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20 ust 3 oraz 22 ust. 4 tej ustawy; zmiana ma za zadanie ograniczyć preferencje przysługujących gdy w skutek działań wypaczony zostaje cel ich wprowadzenia – gdy zamiast wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie preferencji prowadzi do nieopodatkowania dochodu w ogóle.
  3. zmiany w ustawie o podatku o PIT i CIT dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi; proponuje się trzystopniową znormalizowaną i scentralizowaną dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi: grupową (master file), lokalną (local file) oraz raportowanie według krajów; jednocześnie ograniczeniu ulegną obowiązki dokumentacji w skali mikro oraz poszerzeniu – obowiązki dokumentacji podmiotów prowadzących działalność średniej i dużej skali.
  4. uzupełnienie listy podmiotów, do których mają zastosowanie zasady dotyczące dokumentacji o dwie spółki prawa rumuńskiego,
  5. zmianę związaną ze zwolnieniem od podatku uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza organizacji międzynarodowej.

Piotr Szulczewski, VAT.pl