Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski

Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązywać zaczęły nowe limity rozliczeń podatkowych oraz nowe wartości, po przekroczeniu których dochodzi do zmian w rozliczeniach księgowych. Warto śledzić na bieżąco modyfikacje zachodzące we wskaźnikach, które stosować należy od 1 stycznia 2016 r.

 Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Źródło: YAY foto

Maksymalna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe

Wartość maksymalnej rocznej podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustala się jako trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. W 2016 kwota ta jest wyższa niż w roku poprzednim (przeciętne wynagrodzenie ustalone zostało na 4055 zł). Jednocześnie limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 250% powyższego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2016 121.650,00 zł I-XII 2016 10.137,50 zł

Mały podatnik PIT i VAT

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego może korzystać z:

  • kasowej metody rozliczenia VAT.
  • amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie,
  • tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.
Rok Mały podatnik
2015 1’200’000 € 5’015’000 PLN
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN
Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2015 1’200’000 € 5'015'000 PLN 45’000 € 188'000 PLN
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN 45’000 € 191’000 PLN

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

W ramach jednorazowej amortyzacji dopuszczalne jest szybsze, jednorazowe rozliczenie w kosztach podatkowych znacznej części nabytych środków trwałych. Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
2015 50'000 euro 209'000 zł
2016 50'000 euro 212’000 zł

Uproszczona rachunkowość czy pełne księgi?

Po przekroczeniu limitu zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości należy założyć księgi rachunkowe.

Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’092’440 zł 2016

Do jakiej kwoty na ryczałcie?

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli m.in.:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
    • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro** 636’555 zł 150’000 euro** 636’555 zł

Piotr Szulczewski,
VAT.pl