Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiana wskaźników - marzec 2017 r.

Piotr Szulczewski 13.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

W związku ze zmianami wysokości przeciętnego wynagrodzenia i publikacją danych na temat roku 2016, zmianie od 1 marca 2017 roku ulegnie wysokość wynagrodzenia uczniów oraz kwot, które dorobić można do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przedemerytalnych.


Świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne zostanie zmniejszone, jeśli kwota uzyskiwanego przychodu przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający termin waloryzacji, ale nie przekroczy kwoty odpowiadającej 70 proc. tego wynagrodzenia. ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, pozostawiając zawsze prawo do gwarantowanej kwoty minimalnego świadczenia.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł. Stąd też kwoty ograniczenia i zawieszenia świadczeń przedemerytalnych przedstawiają się następująco:

Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów
(obowiązujące od 1 marca 2017 roku)

Miesięcznie

Roczna

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

1011,80 zł*

2833,10 zł*

12141,60*

33997,20 zł*

* wskazane kwoty są kwotami brutto


Do emerytury i renty od marca dorobisz więcej

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale z 4055,04 zł do 4218,92 zł wpłynął na podwyższenie kwoty, którą emeryt lub rencista może bez konsekwencji dla pobieranych świadczeń z ZUS dodatkowo dorobić.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

W związku z powyższym 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia pozwala dorobić 2953,24 zł, co jest wynagrodzeniem wyższym niż w poprzednim kwartale, w którym obowiązywał limit 2.838,60 zł

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
2953,20 zł5.484,60 zł01.03.2017
2.838,60 zł5.271,60 zł01.12.2016

* podane kwoty są kwotami brutto

Jednocześnie prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W konsekwencji świadczenie zostaje zawieszone, gdy emeryt lub rencista dorabia więcej niż 5484,6. W poprzednim kwartale kwota ta wynosiła 5271,60 zł.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku rent rodzinnych. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.

Należy pamiętać, że ograniczenie i zawieszenie prawa wystąpi wyłącznie w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku np. dorobienia na podstawie umowy o dzieło lub honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej świadczenia nie ulegają ograniczaniu.


Wynagrodzenie uczniów wyższe niż w poprzednim kwartale

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Kwoty te wynoszą:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

W związku z tym, że kwotą bazową – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale stała się kwota 4218,92 zł, wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2017 r. wynosi:

WynagrodzenieObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
162,20 zł202,75 zł243,30 zł01.12.2016
168,76 zł210,95 zł253,14 zł01.03.2017

Piotr Szulczewski, PIT.pl