Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

Ograniczenia przedemerytalne - limity

Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów
(obowiązujące od 1 marca 2017 roku)

Miesięcznie

Roczna

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

1011,80 zł*

2833,10 zł*

12141,60*

33997,20 zł*

 

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą przychodu".

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 469,12 zł.

W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązujące w kolejnym roku rozliczeniowym:

  • dopuszczalną kwotę przychodu oraz graniczną kwotę przychodu, ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę;
  • roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę przychodu - dla każdego roku rozliczeniowego, stanowiące - odpowiednio - dwunastokrotność kwot, o których mowa w pkt 1.

 


Komentarze

Autor: MC (02-03-2015 11:13:52)
Temat: Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów OD 01.03.2015
Winno być: Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów (obowiązujące od 1 marca 2015 roku) a nie do 1 marca 2015 r.
Dodaj swój komentarz
Drukuj