Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Wynagrodzenie uczniów

 

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
155,81 zł 194,77 zł  233,72 zł 01.06.2014
152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł 01.03.2014

 

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Z refundacji może skorzystać wyłącznie pracodawca, który:

  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...),
  • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;
  • w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.): "§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,

2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,

3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1."

Komentarze

Autor: uczeńxx (14-07-2014 19:24:41)
Temat: płace..
a na dodatek w wakacje mam przychodzić od 9-18 od pon do ptk i dostanę 160 zł.....pokaż całą treść
a na dodatek w wakacje mam przychodzić od 9-18 od pon do ptk i dostanę 160 zł.. zwiń
Autor: uczeńxx (14-07-2014 19:23:08)
Temat: płace..
mój pracodawca wymyślił sobie że nie da nam więcej niż 100 zł w kl.I w drugiej 125 a w trzeciej 150 . żałuję że poszłam do zawodówki...pokaż całą treść
mój pracodawca wymyślił sobie że nie da nam więcej niż 100 zł w kl.I w drugiej 125 a w trzeciej 150 . żałuję że poszłam do zawodówki a nie do technikum... zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj