Zmiana umowy z Kanadą

06.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

W dniu 25 listopada 2013 roku została opublikowana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą  w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem (Dz. U. 2013 poz. 1372).

Wskazana Konwencja podpisana w Ottawie 14 maja 2012 r. weszła w życie 30 października 2013 r. i zastąpiła obowiązującą dotychczas umowę podatkową z 1987 r. Nowa konwencja przewiduje, że podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania, stosowaną przez Polskę, pozostanie zwolnienie z progresją.

Opiera się ona na zasadzie, zgodnie z którą dochód osiągnięty zagranicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce. Dla ustalenia stawki podatku od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Podatku zapłaconego zagranicą nie odlicza się.

Stawki podatku od dochodów kapitałowych w nowej konwencji zostały określone w wysokości: 5 procent i 15 procent w stosunku do dywidendy( art. 10), 10 procent w stosunku do odsetek (art. 11) oraz 10 procent w zakresie należności licencyjnych (art. 12).

Nowa konwencja w art. 24 zawiera ponadto pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych. Poprzednia umowa zawierała skróconą wersję przepisów dotyczących wymiany informacji. Konwencja rozszerzona została m.in. o zapisy umożliwiające żądanie informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo nie potrzebuje ich do własnych celów oraz informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji finansowych i banków.

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor biura w Katowicach

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.