Zmiana terminu sporządzania dokumentacji podatkowej od 2016 r.

Piotr Szulczewski 19.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zmiana terminu sporządzania dokumentacji podatkowej od 2016 r.

Przyspieszeniu ulegnie termin sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji prowadzonych między podmiotami powiązanymi. Sporządzane będą również dodatkowe załączniki deklaracji z oświadczeniem w tej sprawie. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2016 r.

Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów. Choć nadal termin na przedstawienie dokumentacji podatkowej wynosić ma 7 dni od daty złożenia żądania w tej sprawie przez organy kontrolujące, to zgodnie z proponowanymi przepisami dokumentację podatkową sporządzać będzie trzeba nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Podstawowej dokumentacji podatkowej nie trzeba będzie jednak nadal dołączać do zeznania podatkowego. Podatnik będzie miał obowiązek dokumentację tę przechowywać i udostępnić na wezwanie, natomiast załącznikiem do zeznania podatkowego stanie się oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi.

Zmiana terminów sporządzania dokumentacji podatkowej
Źródło: EastNews


Uproszczone sprawozdanie z dokumentacji cen transferowych

Propozycje nakładają szersze obowiązki w zakresie raportowania przez podatników, u których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro. W ich przypadku oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej nie będzie wystarczające. Jednostki takie dołączają do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Sprawozdanie sporządzane będzie na druku urzędowym, którego wzór ma zostać przedstawiony przez ministra Finansów.


Sprawozdanie o wysokości dochodów

Dodatkowe sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym przekazywać będą musiały największe podmioty, tj. m.in. takie, których skonsolidowane przychody na terytorium RP oraz poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku 750 mln euro. Sprawozdanie składać będzie trzeba w terminie do dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl