Złożyłeś wniosek o pomoc z PFR? Sprawdź dane przekazane przez ZUS do PFR

Redakcja PIT.pl

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa 2.0. PFR, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy został rozpatrzony negatywnie i ma on wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, może sprawdzić dane przekazane przez ZUS do PFR.

» Tarcza PFR 2.0: Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski, pomoc może dostać więcej firm

Na tej podstawie przedsiębiorca może sprawdzić, czy dane, które posiada ZUS w oparciu o złożone przez niego do ZUS dokumenty, zgadzają się z informacją jaką wskazał we wniosku o subwencję w banku. Przedsiębiorca może też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazał ZUS do PFR.

Źródło: shutterstock

Kolejny wniosek o subwencję można złożyć dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełnia się warunki do jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule.

» Czy przedsiębiorcy otrzymają odszkodowanie za lockdown?

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według imiennych raportów rozliczeniowych za okres wynikający z daty wskazanej przez PFR, np. dla daty 31 grudnia 2019 r. ZUS weryfikuje dane z kompletu rozliczeniowego za 12/2019, dla daty 31 lipca 2020 r. – z kompletu rozliczeniowego za 07/2020. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe za okres wskazany do weryfikacji nie zostały złożone, ZUS przekazuje do PFR informacje o braku dokumentów.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia ZUS przekazuje w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników - według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych przed weryfikowaną datą, a za których w badanym okresie rozliczeniowym płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z wyłączeniem osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach wychowawczych
 • w przypadku braku raportu RCA - imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 oraz z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122 pod warunkiem, że istnieje imienny raport RCA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 1. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511.

UWAGA!
Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

Dla ubezpieczonego z kodem 0511 zawsze dodawany jest pełen etat.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym płatnik złożył za ubezpieczonego wyłącznie raport RSA, wymiar czasu pracy jest doliczany do liczby etatów z imiennego raportu rozliczeniowego RCA za poprzedni okres rozliczeniowy, o ile taki dokument został przekazany do ZUS.

 1. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0545, 1240, 1211, 0120

UWAGA!
Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów dla pracowników, jeżeli wymiar czasu pracy w raporcie RCA pozostał niewypełniony, lub zawiera wpis 0/0, wówczas dodawany jest pełen etat,

 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badaną datę lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięcznym przesunięciem, np.: stan zatrudnienia ustalany na 31.07.2020 r., za ubezpieczonego w raporcie RSA za 07/2020 wykazany jest kod świadczenia 311 za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., na koncie płatnika nie ma jeszcze dokumentów za kolejny okres rozliczeniowy – na tej podstawie ubezpieczony jest liczony jako współpracownik na datę 31.07.2020 r.,
 •  imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 z kodem świadczenia/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a jednocześnie płatnik składek nie złożył za ten sam okres rozliczeniowy oraz za poprzedni okres rozliczeniowy imiennego raportu RCA.

Dane o saldzie 

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). ZUS ustala je i przekazuje do PFR w zakresie:

 1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję,
 2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR).
 3. jeśli nie ma zadłużenia, ZUS przekazuje informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
 4. jeśli całe zadłużenie albo jego część jest objęte układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, ZUS przekazuje informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
 5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku ZUS przekazuje informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie przedsiębiorca może zweryfikować czy dane, które posiada ZUS na podstawie złożonych przez niego do ZUS dokumentów i które ZUS przekazał do PFR, zgadzają się z informacją, jaką wskazał we wniosku o subwencję w banku

Przedsiębiorca winien zweryfikować u siebie dokumenty rozliczeniowe, które do ZUS przekazał, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Ustalić należy, czy wskazane we wniosku o subwencje prawidłowe dane. Jeśli przedsiębiorca znajdzie w swoich dokumentach błąd, może do ZUS wysłać korektę. Na każdym etapie można też wystąpić do ZUS z wnioskiem o informację, jakie dane zostały przekazane do PFR. Jednak w przypadku, gdy uprzedsiębiorca uzna, że niezbędna jest korekta, ZUS rekomenduje złożenie takiego wniosku po złożeniu korekty. Dzięki temu przedsiębiorca uzyska potwierdzenie, jakie dane ZUS ma zewidencjonowane na koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Jeśli przedsiębiorca chce się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane są zewidencjonowane po korektach, można do ZUS złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Należy dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskazać należy czego dotyczy pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda, a w polu tekstowym wpisz datę złożenia wniosku do PFR.

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR można złożyć:        

Źródło: ZUS.pl

ZUSTarcza finansowa PFR