Złóż oświadczenie i przychód rozliczaj w dacie jego rejestracji na kasie fiskalnej

Piotr Szulczewski 12.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Złóż oświadczenie i przychód rozliczaj w dacie jego rejestracji na kasie fiskalnej

Do 20 stycznia przedsiębiorcy korzystający z kasy fiskalnej mają czas na złożenie oświadczenia w sprawie uproszczenia zasad ewidencji przychodów wykazywanych na kasie fiskalnej. Po jego złożeniu, przychód ten nie będzie rozliczany w kilku okresach, lecz wyłącznie w dacie jego faktycznego wpływu.

 Złóż oświadczenie i przychód rozliczaj w dacie jego rejestracji na kasie fiskalnej

Źródło: YAY foto

W przypadku wpłat dokonywanych na poczet usług lub dostaw towarów prowadzonych w kolejnych okresach sprawozdawczych, występuje obowiązek ewidencjonowania przychodu w okresach, w których dochodzi do tych dostaw lub świadczenia usług. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Chodzi przy tym o wpłaty, które nie mają definitywnego charakteru (zaliczka, zadatek, które mogą podlegać późniejszemu rozliczeniu w cenie lub zwrotowi na rzecz kontrahenta).

Mimo zatem faktycznych wpłat do kasy oraz występujących w raportach kwot obrotu, podatnik musi przesunąć moment rozliczenia przychodu na kolejny okres rozliczeniowy. Mimo że powoduje czasowy dodatni efekt podatkowy (zaliczka na podatek dopiero w okresie wykonania świadczenia), to powoduje kłopot przy rozliczeniach księgowych. Istnieje możliwość, by rozbieżność tę wyeliminować i prowadzić rozliczenia wyłącznie według zasady kasowej.

Zgodnie z art. 14 ust 1j ustawy o podatku PIT (odpowiednio art. 12 ust. 3g ustawy o CIT), w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników. Przepisy prawa nie przewidują wzoru druku, na którym powinno się przedstawiać oświadczenie o wyborze uproszczenia w ewidencjonowaniu przychodów. Podatnik powinien zatem samodzielnie sporządzić i przekazać pismo do właściwego jemu urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski, VAT.pl