Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS uzupełnij dodatkowym oświadczeniem

Piotr Szulczewski 19.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS uzupełnij dodatkowym oświadczeniem

Oświadczenie w sprawie zakończenia roku podatkowego jednostki staje się od 2015 r. istotnym elementem zgłoszeń dokonywanych w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i przekazania tej informacji do KRS. Podobnie do KRS przekazać należy informację o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Zmiana w przepisach wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4, dalej: ustawa nowelizująca). Zgodnie z nowymi przepisami kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Sprawozdania finansowe za 2014 rok
Źródło: EastNews


Data kończąca rok obrotowy obowiązkowo w KRS

W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców od 15 stycznia 2015 r. pojawić się musi m.in. wzmianka o dniu kończącym rok podatkowy jednostki. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie wzoru pisma, stąd złożyć je można samodzielnie w formie pisemnej. Ujawnienie informacji o dniu kończącym rok obrotowy ułatwi weryfikację terminowości działań podmiotu wpisanego do KRS.

Podmiot wpisany do rejestru w dniu 15 stycznia 2015 r. składa wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy, wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego złożonym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W takim przypadku opłatę sądową pobiera się tylko od wniosku o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego. W przypadku złożenia odrębnego wniosku o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy nie pobiera się od tego wniosku opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie o wpisaniu wyłącznie tej wzmianki nie podlega doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy. Sąd rejestrowy, dokonując wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego dokona tym samym postanowieniem wpisu informacji o dniu kończącym rok obrotowy również wtedy, gdy nie złożono wniosku o wpis informacji. Jeżeli informacja o dniu kończącym rok obrotowy nie będzie wpisana do rejestru w terminie 12 miesięcy licząc od 15 stycznia 2015 r., wówczas sąd rejestrowy dokona wpisu tej informacji z urzędu. Wydane z urzędu postanowienie dotyczące wyłącznie takiego wpisu nie podlega uzasadnieniu i doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy. Oznacza to, że gdy spółka nie wywiąże się z nałożonego obowiązku, sąd nie jest zobowiązany do wszczęcia postępowania przymuszającego.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl