Zgłoś fiskusowi fakt i miejsce prowadzenia uproszczonej księgowości

Piotr Szulczewski 24.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zgłoś fiskusowi fakt i miejsce prowadzenia uproszczonej księgowości

W niektórych przypadkach na podatniku rozpoczynającym prowadzenie firmy ciąży obowiązek zawiadomienia organu skarbowego o miejscu oraz fakcie prowadzenia lub braku obowiązku prowadzenia uproszczonej księgowości.

Zawiadomienie konieczne jest w przypadku:

  • rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zmianie zasad prowadzenia rachunkowości z formy ryczałtowej na ogólną formę uproszczoną - KPiR,
  • zmianie ksiąg rachunkowych na formę uproszczoną – KPiR.

Źródło: Thinkstock

Podatnicy są wówczas obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Zawiadomienie musi nastąpić niezależnie od tego, czy podatnik księgi prowadzi samodzielnie, posiada księgowego, czy też zleca prowadzenie ich zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Dodatkowo, jeżeli prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany prowadzić w siedzibie ewidencję sprzedaży oraz w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem;

Obowiązku prowadzenia KPiR, a w konsekwencji zawiadomienia o prowadzeniu księgi nie mają podatnicy, którzy:

  • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
  • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim.

Księga nie jest również potrzebna przez okres odpłatnego zbycia składników majątku:

  • po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

W przypadku, gdy rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia czyni właściwym ograniczenie obowiązków rachunkowych, można złożyć wniosek o zwolnienie od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

W przypadku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik obowiązany jest zgłosić sam fakt wyboru tej formy opodatkowania, a nie kwestię zaprowadzenia ewidencji przychodów. Natomiast jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Piotr Szulczewski, VAT.pl