Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP nadal korzystne na gruncie VAT

Piotr Szulczewski 15.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP nadal korzystne na gruncie VAT

Mimo szeregu zmian w przepisach o podatkach dochodowych, na gruncie ustawy o VAT zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innego podmiotu nadal pozostaje czynnością korzystną podatkowo i pozwalającą na optymalizację zobowiązań podatkowych.

Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP nadal korzystne na gruncie VAT

Źródło: East News

Przesunięcie majątku przedsiębiorstwa rodzi co do zasady obowiązek ustalenia kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty z tytułu dokonanej dostawy. Podatku tego nie uiszcza się jednak w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zbycie należy rozumieć jako jakąkolwiek czynność prowadzącą do przeniesienia własności. Nie będzie więc zbyciem leasing czy dzierżawa przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo, które zostaje zbyte jest w rozumieniu ustawy o VAT i kodeksu cywilnego zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tymczasem zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Warto w tym przypadku wskazać, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi posiadać znaczącego stopnia zorganizowania i funkcjonować ono powinno wyłącznie na okres zbycia. Przykładem niech będzie orzeczenie C-444/10 Finanzamt Lüdenscheid v. Christel Schriever (Zb.Orz. 2011, s. I-11071). W przywołanej sprawie Christel Schriever dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż artykułów sportowych w lokalu handlowym, którego była właścicielem. Zbyła ona zapas towarów oraz wyposażenie sklepu nabywcy, a także wydzierżawiła lokal, którego była właścicielem i w którym mieścił się sklep. Dzierżawa określona została na czas nieoznaczony, ale z prawem do zachowania krótkiego terminu wypowiedzenia. ETS stwierdził, że ponieważ zbycie zapasu towarów i wyposażenia sklepu wystarcza do kontynuowania samodzielnej działalności gospodarczej, przekazanie nieruchomości nie ma decydującego znaczenia z punktu widzenia uznania transakcji za przekazanie aktywów. Pozostaje ono zatem poza systemem podatku VAT.

Piotr Szulczewski
VAT.pl