Pobierz e-pity 2019

Zawieszenie działalności, ogranicza prawo amortyzacji większości środków trwałych

Piotr Szulczewski 04.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zawieszenie działalności ogranicza prawo amortyzacji większości środków trwałych

Podmioty, które zdecydują się zawiesić działalność gospodarczą, nie posiadają prawa rozliczania wszystkich bieżąco ponoszonych kosztów. Do jednych z nich należą odpisy amortyzacyjne nawet od tych środków trwałych, które zostały nabyte oraz wprowadzone do ewidencji przez zawieszeniem działalności.

Zawieszenie działalności ogranicza prawo amortyzacji większości środków trwałych

Przepisy przewidują ( 22c pkt 5 ustawy o PDOF), że nie będą podlegać amortyzacji składniki, które nie są używane na potrzeby działalności gospodarczej z uwagi na jej zawieszenie. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Należy dopuścić jednak prawo amortyzacji i rozliczania w kosztach tych składników, które będą z pewnych względów używane w okresie zawieszenia działalności , przy czym ich używanie nie będzie świadczyło o prowadzeniu działań zarobkowych (służących uzyskiwaniu przychodów), a jedynie zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła. Przykładami są magazyny, lokale, biura, w których przedsiębiorca będzie składował materiały, towary nie sprzedane, dokumentację firmową, majątek przedsiębiorstwa nieamortyzowany i niewykorzystywany ze względu na zawieszenie działalności.

Jakie czynności można podejmować w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Piotr Szulczewski, VAT.pl