Zawieszenie działalności na wakacje

15.07.2011 09:00 (aktualizacja: )

Osoba prowadząca działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z comiesięcznym opłacaniem składek na te ubezpieczenia.

Składki muszą być opłacane nawet wówczas, gdy prowadzona działalność przynosi minimalne zyski lub nawet stratę. Przedsiębiorca może na pewien czas działalność gospodarczą zawiesić, np. wyjeżdżając na wakacje. Oczywiście zawieszenie działalności jest możliwe tylko wówczas, gdy działalność nie jest w tym okresie prowadzona.

Z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności może skorzystać tylko osoba prowadząca działalność, która nie zatrudnia pracowników. Wówczas za okres, w którym działalność nie będzie wykonywana, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Działalność może być zawieszona na czas nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Gdzie zgłosić zawieszenie działalności?

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe:
wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA),

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA),
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

ZUS nie wyrejestruje płatnika, gdy płatnik zatrudnia osoby, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

Wznowienie działalności po wakacjach

Jeżeli po wakacjach prowadzący działalność chciałby wznowić zawieszoną działalność, powinien o tym poinformować organ ewidencyjny. Organ ewidencyjny przekazuje wówczas do ZUS kopię wpisu o wznowieniu działalności. ZUS sporządza następujące dokumenty ubezpieczeniowe:

  • zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) - tylko w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności oraz
  • zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

Składki po wznowieniu trzeba opłacać od dnia, od którego działalność została wznowiona.
Podstawa prawna:

  • art. 13 pkt 4, art. 36a ust 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Michał Jarosik
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 
Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?

Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.UbezpieczeniaSpoleczne.pl