Zatrudnienie studenta na wakacje czasem nie wymaga nawet zgłoszeń w ZUS

Piotr Szulczewski 11.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zatrudnienie studenta na wakacje czasem nie wymaga nawet zgłoszeń w ZUS

Podstawą zatrudnienia sezonowego osoby uczącej się może być umowa zlecenie lub dzieło. Oprócz zaliczki na podatek, zatrudniający powinien pamiętać o kwestii składek ZUS.

Obowiązek odprowadzania składek ZUS nie dotyczy osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. W przypadku zawarcia tego rodzaju umowy z pracownikiem sezonowym nie ma znaczenia, czy pozostaje on uczniem, studentem, czy też nie jest osobą uczącą się.

W niektórych przypadkach składki nie występują również u zleceniobiorców. Osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Zasada ta nie obowiązuje jednak osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (np. z nianią).

Zatrudnienie studenta na wakacje a składki ZUS
Źródło: EastNews

Zgłoszeniu do ZUS podlegają wyłącznie osoby, których zatrudnienie udanego pracodawcy rodzi obowiązek opłacania przez niego składek choćby z jednego tytułu i jednego rodzaju ubezpieczeń.

W związku z powyższym nie ma obowiązku ujmowania na raportach ZUS DRA w ilości osób zatrudnionych, ani też zgłaszania do ubezpieczeń z zerową podstawą naliczania składek ubezpieczeniowych zatrudnionych, u których nie powstaje obowiązek ubezpieczeniowy.

Sytuacja jest odmienna, gdy student zatrudniany jest na innej podstawie niż umowa zlecenie, dzieło, albo gdy posiada ze zleceniodawcą również inny tytuł zatrudnienia (np. umowę o pracę) itp. Wówczas jego status jako studenta nie powoduje co do zasady pominięcia zgłoszeń w ZUS.

Natomiast utrata statusu studenta zobowiązuje automatycznie zatrudniającego do zgłoszenia go dla celów ubezpieczeń. Warto również już w chwili zatrudniania dokonać kontroli co do aktualności wpisu na listę studentów. Służyć temu może oświadczenie ze strony zatrudniającego oraz pieczęć w legitymacji studenckiej (aktualność legitymacji elektronicznej).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl