Pobierz e-pity 2019

Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS

14.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zatrudnienie emeryta lub rencisty na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek ubezpieczeń. Z kolei zatrudnienie takiej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej może się okazać dla firmy korzystne finansowo. Przedsiębiorca, zatrudniając emeryta lub rencistę, musi pamiętać również o konieczności powiadomienia ZUS o zatrudnieniu oraz wysokości przychodów.

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczeniowym jest objęta osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, również emeryt lub rencista. W związku z tym pracodawca przy zatrudnieniu takiej osoby ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne, nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy czy wysokość osiąganych dochodów.

Jeśli zatrudniona osoba ukończyła odpowiedni wiek, czyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Emeryt lub rencista, który wykonuje pracę w ramach umowy o pracę, podlega zgłoszeniu do ZUS tak jak pozostali pracownicy. Pracodawca musi dokonać zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 01 10 x x, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Zatrudnienie emryta na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło

Źródło: Thinkstock

 

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

W przypadku zawarcia z emerytem lub rencistą umowy zlecenia, która jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, zleceniobiorca podlega z tytułu tej umowy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny - nie ma obowiązku jego opłacania, chyba że pracownik wyrazi chęć przystąpienia do takiego ubezpieczenia.

Zleceniobiorcę również należy zgłosić do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 04 11 x x, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Należy zwrócić uwagę, by w przypadku wyrażenia przez pracownika woli objęcia ubezpieczeniem chorobowym zgłoszenie do tych ubezpieczeń zgłosić w części przeznaczonej na dobrowolne ubezpieczenia.

Umowa zlecenie emeryta lub rencisty jest wyłączona z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u innego płatnika składek. W takiej sytuacji z tytułu umowy zlecenie obowiązkowo opłaca się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeżeli przychód z umowy o pracę jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny. Zasada ta nie dotyczy emeryta lub rencisty, który zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wtedy wynagrodzenie osiągnięte w ramach umowy zlecenia jest traktowane jako przychód uzyskany ze stosunku pracy, co powoduje naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne również od tego przychodu.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło

Zawarcie umowy o dzieło zwykle nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych, również w przypadku podpisania takiej umowy z emerytem lub rencistą. Z tego tytułu odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Jednak w sytuacji gdy umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracodawcą, przychód z tej umowy stanowi podstawę wymiaru do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zawiadomienie ZUS

Emeryt lub rencista, który podjął pracę zarobkową, ma obowiązek zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodów, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, oraz o wysokości osiąganego przychodu z tego tytułu. Wykonywanie pracy zarobkowej może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie otrzymywanego świadczenia.

W przypadku emerytów lub rencistów, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, przychód stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Emerytury - limity powodujące ograniczenie lub zawieszenie świadczenia

W sytuacji gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

  • emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od jego daty urodzenia,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
  • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
  • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie Ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także renta rodzinna po tym inwalidzie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.
Anna Hugiel - Lazarowicz specjalista ds. prawa podatkowego wfirma.pl