Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku - najczęstsze pytania

03.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę najczęściej zadawanych przez pracodawców pytań i odpowiedzi.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - pytania i odpowiedzi
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - pytania i odpowiedzi / YAY foto

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie zarejestrowanie - na starych zasadach[1] - oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.

Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

 

Po 1 stycznia 2018 r. – oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Wzory oświadczeń są określone w rozporządzeniu[2].

Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są określone w rozporządzeniu[3]. Wykaz działalności „sezonowych” określa rozporządzenie[4]

Nadal sprawy te (dotyczące oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową) będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw[5] oraz rozporządzenia wykonawcze [6].

Rozporządzenia określają między innymi:

  • podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  • wzory wniosków i dokumentów,
  • wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
  • państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Więcej informacji i wyjaśnień oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania na stronie mpips.gov.pl w zakładce ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – zmiany od 2018 r.

[1] § 1 pkt 20 rozporządzenia MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

[2] Rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345) – załączniki 16 (dla agencji pracy tymczasowej) i 17 – dla innych podmiotów.

[3] Rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345) – załącznik 2 - dla agencji pracy tymczasowej i załącznik 3 – dla innych podmiotów.

[4] Rozporządzenie MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017 r. poz. 2348).

[5] Opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1543) w dniu 17 sierpnia 2017 r.

[6] Ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2017 r. poz. 2345-2350.

Źródło: MPiPS