Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - jak załatwić krok po kroku

Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową? Taki dokument jest ci potrzebny, jeśli np. starasz się o kredyt. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

* podczas wizyty w urzędzie

* listownie

* elektronicznie

 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową potwierdza twoją aktualną sytuację podatkową. Dokumentu tego wymagają np. banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt, sklepy przy zakupach na raty, a także urzędy. Potrzebujesz też tego dokumentu, jeśli chcesz brać udział w przetargach.

 

Urząd skarbowy wyda ci zaświadczenie w następujących przypadkach:

 • gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów;
 • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej.

 

Zaświadczenie na wniosek

Urząd wyda ci zaświadczenie, tylko jeśli złożysz kompletny wniosek. Formularz wniosku dostępny jest też w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w twoim piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy  urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które masz płacić czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Pamiętaj, że urząd wydaje dokument na podstawie informacji z prowadzonych ewidencji, rejestrów lub innych danych pozyskanych z innych urzędów.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, np. kiedy złożysz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

 

Zgoda na zaświadczenie

Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać zaświadczenie, potrzebujesz najpierw jego pisemnej zgody na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie. Zgoda powinna być urzędowo poświadczona.

 

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (np. banki),
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości,
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (m.in. dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (tzw. faktyczne pożycie).

 

* Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M, które potwierdza twoją sytuację.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

 

Gdzie załatwisz sprawę

W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, złóż odpowiednio do:

 • naczelnika urzędu skarbowego lub w dowolnym centrum obsługi – gdy chodzi np. o PIT, VAT, CIT, akcyzę;
 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty – gdy chodzi np. o podatek od nieruchomości lub od środków transportowych;
 • marszałka województwa – gdy chodzi np. o opłatę za korzystanie ze środowiska.

Pamiętaj, że w podatku od nieruchomości, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia nieruchomości.

 

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Pamiętaj, że urząd wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub ustali sam. Urząd może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów tylko wtedy, jeśli wskaże podstawę prawną, która go do tego uprawnia.

 

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

Pełnomocnictwo

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

 

2. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd porówna treść twojego żądania z informacjami wynikającymi z prowadzonych ewidencji, rejestrów i innych baz danych.

Urząd sprawdzi twój wniosek, czy zawiera wymagane informacje, np. numer NIP. Jeśli brakuje informacji lub popełniłeś błąd, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w podanym terminie. Będzie to 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków we wniosku w wyznaczonym czasie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Zanim dostaniesz zaświadczenie, urząd powinien sprawdzić, czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy zebrany przez urząd pozwala na wydanie decyzji, to powinna zostać ona wydana  w ustalonym terminie do wydania zaświadczenia, aby mogła znaleźć się w tym zaświadczeniu.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie

 

3. Dostaniesz zaświadczenie

Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające twoją sytuację podatkową. Urząd może przysłać ci dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową - o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać w urzędzie.

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy zmieni się twoja sytuacja.

Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uznaje, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o innym podatniku, to dla urzędu termin 7 dni na wydanie ci dokumentu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika.

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Dostaniesz wtedy postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

 

Dokumenty

 1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

Ile zapłacisz

21 zł

Opłatę wnosisz od każdego egzemplarza wydanego zaświadczenia.

Opłatę zapłać z chwilą złożenia wniosku.

+ 17 zł (jeśli działasz przez pełnomocnika). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 

Nie płacisz opłaty skarbowej, gdy potrzebujesz zaświadczenie w sprawach:

 • alimentacyjnych,
 • opieki,
 • kurateli i przysposobienia,
 • renty strukturalnej.

 

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem urzędu, możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

 

Podstawa prawna

 

Źródło: biznes.gov.pl