Zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2016 roku

Katarzyna Sudaj 03.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

2016-06-02

Każdego roku z dniem 1 czerwca następowała zmiana wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych. W tym roku waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych jednak nie będzie.

 Zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2016 roku

Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Waloryzacji nie dokonuje się jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Taka sytuacja miała ponownie miejsce w 2015 roku (wcześniej także w 2014 roku). Potwierdza to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku. Zgodnie z nim wskaźnik ten ogółem w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %).

Oznacza to, że od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku obowiązywać będą zasiłki dla bezrobotnych w takiej samej wysokości, co w okresie od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 roku.

Zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Wysokość zasiłków dla osób bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

ZasiłkiOkres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłkuOkres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

831,10 zł*

652,60 zł*

Obniżony (80%)

664,90 zł*

522,10 zł*

Podwyższony (120%)

997,40 zł*

783,20 zł*

* Podane kwoty są kwotami brutto

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Katarzyna Sudaj,
PIT.pl