Pobierz e-pity 2019

Zasiłek pielęgnacyjny po zmianach

15.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

30 października opublikowano projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Projekt zakłada rozwiązania podwyższenie otrzymywanej kwoty świadczenia i zróżnicowanie jego wysokości w zależności od indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy.

Dodatkową przesłanką umożliwiającą otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego będzie sprawowanie bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Fakt ten będzie weryfikowany przez organ właściwy albo marszałka województwa na podstawie opinii o zakresie konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym.

W poszczególnych latach maksymalna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie następująca:

  • w 2014 r. - do 900 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1229 zł),
  • w 2015 r. - do 1150 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1560 zł),
  • w 2016 r. - do 1300 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1775 zł),

W projekcie znalazł się też zapis, zgodnie z którym wysokość świadczenia pielęgnacyjnego nie może być niższa niż 620 zł i nie wyższa niż 1465 zł. Na zasadach określonych w art. 18 i 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty te będą podlegać weryfikacji co trzy lata.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie określana na podstawie wprowadzanego w ustawie mechanizmu, który uwzględnia zakres konieczności sprawowania opieki bezpośredniej nad niepełnosprawnym. W projekcie przyjęto następujący podział:

  • w pierwszym stopniu - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada najniższej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego;
  • w drugim stopniu - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada najniższej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, powiększonej o 25% różnicy pomiędzy najwyższą a najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
  • w trzecim stopniu - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada najniższej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, powiększonej o 50% różnicy pomiędzy najwyższą a najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
  • w czwartym stopniu - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada najniższej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, powiększonej o 75% różnicy pomiędzy najwyższą a najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego; w
  • w piątym stopniu - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada najwyższej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego.

Fakt sprawowania opieki będzie weryfikowany okresowo, co sześć miesięcy, a także w momencie przyznawania świadczenia. Wywiad będzie mógł być przeprowadzony w każdej sytuacji, jeśli wystąpią wątpliwości dotyczące spełniania przesłanek określonych w ustawie. Odmowa albo uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu, jak również wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Osoby, które aktualnie otrzymują świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny zachowują te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, w okresie, w którym ważna jest dotychczasowa decyzja, organ właściwy ustali prawo do jego pobierania na nowych zasadach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem: art. 1 pkt 2 i 4 lit. f, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 8 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

Justyna Niedbał