Zasiedzenie majątku od nowego roku będzie opodatkowane

Piotr Szulczewski 12.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmiana przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn uszczelni lukę i nie pozwoli już korzystać z ulgi nielimitowanej w przypadku nabycia w drodze zasiedzenia majątku. W efekcie podatnicy korzystający z instytucji zasiedzenia zapłacić będą musieli podatek co najmniej w wysokości 3% wartości nabytego majątku.

Zasiedzenie majątku od nowego roku będzie opodatkowane

Źródło: YAY foto

Obecnie tzw. ulga nielimitowana zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę m.in. gdy wskazane osoby zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenie to dotyczyć może również nabycia w drodze zasiedzenia (w przepisach istnieje odesłanie do art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków, który mówi o zasiedzeniu). Problem w tym, że rozumiejąc literalnie instytucję zasiedzenia, mówić należy o nabyciu pierwotnym własności, a nie o nabyciu wtórnym (czyli nabyciu własności od kogoś lub po kimś).

Prawo do korzystania ulgi nielimitowanej w przypadku zasiedzenia potwierdzają sądy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. II FSK 883/12 wskazał, że niezastosowanie ulgi naruszałoby jedną z fundamentalnych zasad interpretacji przepisów, jaką jest zakaz przeprowadzania wykładni w sposób, który czyni zbędnym fragment przepisu. W efekcie mimo, że przy stosowaniu przepisów ustawy do czynienia można mieć z nabyciem pierwotnym własności, należy stosować ulgę nielimitowaną w podatku od spadków i darowizn. Skutków podatkowych oraz cywilistycznego rozumienia instytucji nabycia własności nie można bowiem utożsamiać i stawiać na równi.

Zmiany od 1 stycznia 2016 r. uchylą prawo do zwolnienia podatkowego przy zasiedzeniu

Zmiana przepisów obowiązująca od przyszłego roku wyłączy stosowanie ulgi nielimitowanej w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nowym brzmieniem zwolnienie stosować się będzie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli m.in. zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2 (do końca 2015 r. wskazano również pkt 6 ustawy), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W konsekwencji zasiedzenie majątku należącego poprzednio nawet do najbliższej rodziny będzie powodowało konieczność naliczenia i zapłaty podatku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl