Pobierz e-pity 2019

Zasady prawidłowego stosowania ruchomego czasu pracy w firmie

02.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

02.07 Zasady prawidłowego stosowania ruchomego czasu pracy w firmie

Czy pracodawca może zastosować tzw. ruchomy czas pracy i zapisać w regulaminie pracy, że pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy mogą rozpoczynać pracę w godzinach 7.00 - 10.00 i pracować przez kolejne 8 godzin? Czy takie działanie nie spowoduje przekroczenia doby pracowniczej i w konsekwencji pracy w godzinach nadliczbowych?

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 r. dopuszcza możliwość „ruchomego” ustalania godzin rozpoczynania pracy. Wg art. 128 Kodeksu Pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

W zależności od przyjętego w zakładzie pracy systemu czasu pracy, czas ten obejmuje 8 kolejnych (podstawowy system) lub do 12 kolejnych godzin (równoważny system czasu pracy).

Wymiar czasu pracy w 2014 i 2015 roku

Innym ważnym pojęciem jest tzw. doba pracownicza, której przekroczenie uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Przez dobę pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Przepisy prawa w art. 1401 Kodeksu Pracy stanowią, iż rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

Wspomniany rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Jednakże takie ustalenie rozkładu czasu pracy nie może w żadnym przypadku naruszać prawa pracownika do odpoczynku, tj. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zgodnie z powyższym zapisem ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Ruchomy czas pracy oraz przyjęty w zakładzie pracy system i rozkład czasu pracy pracodawca powinien ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Należy tutaj zaznaczyć, iż regulamin pracy mają obowiązek tworzyć zakłady pracy zatrudniające co najmniej 20 pracowników.

Okresy rozliczeniowe w 2014 i 2015 roku

Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi albo w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Nie tylko pracodawca ma tę możliwość, aby ustalać w swoim zakładzie ruchomy czas pracy. Taki rozkład czasu pracy może być także stosowany na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w regulaminach lub porozumieniach.

Justyna Długosz,
Specjalista ds. kadr i płac
Kancelaria Podatkowa e-bilans