Zarobki z Belgii nie będą już opodatkowane podwójnie

Piotr Szulczewski 19.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zmianie ulec mają zasady unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Królestwem Belgii. W miejsce proporcjonalnego odliczenia zastosowanie ma znaleźć zasada wyłączenia z progresją. W praktyce zatem mało korzystna i powodująca często wyższy podatek metoda unikania podatku, zostanie zastąpiona metodą bardziej korzystną dla podatników.

Zasada zwolnienia z progresją spowoduje, że od wypłacanych polskim rezydentom wynagrodzeń belgijskich nie będzie pobierany podatek w Polsce, a jedynie wysokość zarobków belgijskich może wpłynąć na stopę podatku pobieranego od krajowych wynagrodzeń.

Belgia

źródło: Thinkstock

Oprócz powyższej, najważniejszej zmiany, modyfikacji ulec mają zasady opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych oraz emerytur.

W obecnie obowiązującej Konwencji art. 10 przewiduje opodatkowanie dywidend w miejscu, w którym powstają (opodatkowanie u źródła) stawką 5% lub 15% kwot dywidend brutto.

Postanowienia Protokołu przewidują utrzymanie opodatkowania dywidend u źródła stawką minimum 10%. Dopuszcza się jednak zwolnienie z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10%.

W przypadku dochodu z odsetek, Konwencja podpisana w 2001 r. przewiduje zwolnienia z opodatkowania odsetek w państwie źródła dla uzgodnionych kategorii podatników. W Protokole do Konwencji przewiduje się dodatkowo zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych.

W zakresie należności licencyjnych dokonano zmiany redakcji przepisu Konwencji, co definitywnie eliminuje wątpliwości co objęcia zwolnieniem z opodatkowania wypłacanych należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego.

Wprowadza się również możliwość opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Na mocy obecnie obowiązującej Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń.

Piotr Szulczewski PIT.pl