Zaliczki na podatek w firmie - złóż oświadczenie o zapłacie podatku kwartalnie

Piotr Szulczewski 11.01.2018 12:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy rozliczają przychody z prowadzonego przedsiębiorstwa lub spółki osobowej, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub liniowo, mogą podjąć decyzję o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek. Oświadczenie w tej sprawie musi zostać przekazane organom skarbowym w terminie rozliczenia zaliczek za pierwszy miesiąc 2018 r.

Zaliczki na podatek w firmie – złóż oświadczenie o zapłacie podatku kwartalnie

Zaliczki na podatek w firmie – złóż oświadczenie o zapłacie podatku kwartalnie / YAY foto

Kwartalny system opłacania zaliczek na podatek pozwala nie tylko przesunąć w czasie termin zapłaty należności na rzecz organów skarbowych, ale również w bardziej dynamiczny sposób decydować o zakupach w firmie i rozliczeniach wydatków w kosztach. Na obniżenie należnego podatku mają oni bowiem trzy miesiące, a nie jak przy rozliczeniach comiesięcznych – jedynie 30/31 dni.

<< Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28 >>

Kwartalną formę opłacania zaliczek na podatek wybrać może wyłącznie mały podatnik lub podmiot nie posiadający tego statusu, który w roku podatkowym rozpoczyna dopiero swoją działalność gospodarczą.

W 2018 r. małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października (2 października 2017 r.) poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok Mały podatnik
20181’200’000 €5’176’000 PLN*

*Kwartalnych zaliczek nie może płacić rozpoczynający działalność podatnik, który ze względu na przychody nie byłby małym podatnikiem, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

<< Zaliczki na PIT-4R do 31 stycznia 2017 roku >>

Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku

Oświadczenie o rozliczeniach kwartalnych w terminie 20 lutego 2018 r.

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy nie tylko roku, w którym doszło do złożenia oświadczenia, ale również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl