Zaliczka na 50% lub 100% wartości kontraktu a faktura końcowa

Piotr Szulczewski 06.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zaliczka na 50% lub 100% wartości kontraktu a faktura końcowa

Faktura dokumentująca dokonanie czynności opodatkowanej VAT wystawiana jest już w chwili zapłaty za towar lub usługę, dokonaną przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Nie oznacza to jednak, że faktury takiej nie należy wystawić ponownie po dostawie – czyli już po zakończeniu całej transakcji.

faktura

Źródło: East News

Fakturę końcową wystawić musi podatnik, który przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie uzyskał całej płatności za prowadzoną czynność oraz który z tego tytułu nie wystawił faktur zaliczkowych. Faktura końcowa jest zatem dopełnieniem procesu potwierdzania czynności opodatkowanych, wynikających z konkretnej transakcji. Jeżeli podatnik uzyska zaliczkę na 100% wartości kontraktu przez dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi i wystawi z tego tytułu fakturę zaliczkową, to faktura końcowa nie jest już obowiązkowa.

W sytuacjach szczególnych może się zdarzyć, że płatność z tytułu wymaganej zaliczki potwierdzonej już fakturą zaliczkową nastąpi już po dostawie towaru lub wykonaniu usługi. W takim przypadku nie ma podstaw wystawiania dodatkowo faktury końcowej. 

Obowiązkowe elementy dodatkowe faktury końcowej

Jeżeli faktura nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura taka powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Podobnie jest w przypadku kilku faktur dokumentujących całą płatność. Gdy zatem wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur zaliczkowych powinna zawierać numery poprzednich faktur.

Piotr Szulczewski, VAT.pl