Pobierz e-pity 2019

Zagajnik leśny w Twoim ogródku nie zawsze opodatkowany

Piotr Szulczewski 29.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiWłaściciele i posiadacze lasów płacą podatek z tytułu korzystania z ich walorów. Czy zagajnik w ogrodzie lub zalesiona część działki powinna zostać zgłoszona w organie skarbowym?

Podatnikami, którzy powinni rozliczać się z faktu korzystania z lasów, są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

O tym, czy ogródkowy zagajnik podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym, decydować będzie sklasyfikowanie go w ewidencji gruntów i budynków jako „las”. Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził, że o zakwalifikowaniu danego gruntu do kategorii "las", oznaczonego w ewidencji gruntów symbolem "Ls", decydują organy prowadzące ewidencję gruntów, por. WSA Białystok (I Sa/BK 130/04).

Zasadniczym kryterium zatem, rozgraniczającym zaliczenie do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, czy też podatkiem leśnym jest klasyfikacja dokonana w ewidencji gruntów i budynków.

Przykładowo zatem hodowla choinek na gruncie rolnym, klasyfikowanym jako rolny – nie podlega podatkowi leśnemu. Ta sama zasada dotyczyć będzie posiadanych lasów w obrębie działek rekreacyjnych oraz budowlanych. Gdyby natomiast podatnik kupił łącznie z działką budowlaną grunty leśne, na przykład znajdujące się w sąsiedztwie budynku, to podatek musi zostać od takiego lasu rozliczony.

Podatek od 1 ha, za rok podatkowy wynosi co do zasady równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jego wysokość w 2014 r. jest więc co do zasady równa 37,63 zł/1ha.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl