Pobierz e-pity 2019

Za nieterminowe złożenie sprawozdania do rejestru sądowego grozi kara

Piotr Szulczewski 13.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Za nieterminowe złożenie sprawozdania do rejestru sądowego grozi kara

2015-05-14

Sankcja karna grozi osobie odpowiedzialnej za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami do sądu rejestrowego. Termin ten nie jest długi - co do zasady na zgłoszenie pozostaje 15 dni.

Za przestępstwo niezłożenia sprawozdania odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Jeśli osoba taka nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlegać może grzywnie albo karze ograniczenia wolności. O wysokości stawki grzywny decyduje sąd biorąc pod uwagę dochody kierownika jednostki, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Grzywna, orzekana w takich przypadkach najczęściej, wahać się może od 100 zł do ponad 1 mln zł. Dodatkowa kara może być nałożona przez sąd rejestrowy po wcześniejszym wezwaniu do ich złożenia.


Termin na złożenie sprawozdania finansowego upływać może przed końcem czerwca

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania kierownik podmiotu wpisanego do KRS prowadzącego księgi rachunkowe i zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego składa we właściwym rejestrze sądowym:

 • roczne sprawozdanie finansowe, na które w przypadku gdy nie podlega badaniu, składają się:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • informację dodatkową,
 • roczne sprawozdanie finansowe, na które w przypadku gdy podlega badaniu, składają się:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • informację dodatkową,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych).

Oznacza to, że termin na złożenie pism zależny jest od daty zatwierdzenia sprawozdania przez organ zatwierdzający jednostki. Jeżeli np. podejmie on decyzję 15 maja, to do 30 maja sprawozdanie powinno być złożone w KRS.

Dodatkowo w rejestrze składa się również opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, a także odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty.

W miejsce opinii biegłego rewidenta jednostki stosujące uproszczenia ze względu na zatrudnienie do 50 pracowników lub niewielkie sumy aktywów bilansu lub przychody netto, składają do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Innego rodzaju obowiązki spoczywają dodatkowo na jednostkach zagranicznych lub oddziałach takich jednostek funkcjonujących w Polsce.


Sprawozdanie z działalności - dodatek do sprawozdania w niektórych jednostkach

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza oraz składa do rejestru, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.


Odpowiednie druki i wpisy składane przez kierownika jednostki

Wzmianki o złożeniu sprawozdania zamieszczane są w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS. Przedsiębiorca załączając sprawozdania, posłużyć powinien się drukiem posłużyć powinien się drukami KRS-Z30 i KRS-ZN.

Obowiązek wyboru druków i terminowego działania obciąża kierownika jednostki. Również on podlega odpowiedzialności karnej i zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kar.

Przez kierownika jednostki uznawać należy członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się - wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl