Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Wyższy VAT przy montażu okien i drzwi

Piotr Szulczewski 10.12.2010 09:00 (aktualizacja: )

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o VAT. Wśród najciekawszych propozycji:

Zmienia się zasadę stawki VAT przy montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu: "W przypadku montażu dokonywanego przez producenta czynność ta była traktowana jako dostawa towarów, natomiast montaż wykonywany przez innych podatników był traktowany jako świadczenie usług. Ponieważ zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług odstąpiono od zasady, iż towary i usługi identyfikuje się przy pomocy klasyfikacji statystycznych, a także mając na uwadze, że klasyfikacja PKWiU z 2008 r. montaż towarów przez ich producentów klasyfikuje jako świadczenie usług. Ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji".

Z tekstem uzasadnienia do ustawy nowelizującej VAT nie do końca można się zgodzić, chodzi bo wiem o to, że cała dostawa towaru i świadczenie usług przez producenta do tej pory traktowane było jako świadczenie usług, do którego zastosowanie znajdowała jednak obniżona stawka podatku VAT – 7%. Obecnie, w związku ze zmianami,  prace te należy opodatkowywać VAT – a do obu zastosowanie znajdzie stawka podstawowa, chyba że montaż okien będzie traktowany jako prace konserwacyjne albo – co częściej będzie miało zastosowanie – prace te odbywać będą się w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym - możliwe będzie zastosowanie stawki obniżonej do usługi montażu.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W powyższych przypadkach zastosowanie znajdzie stawka podstawowa - 23% i do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych będą miały zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Przewiduje się obniżoną stawkę podatku dla robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Konserwacja jest rozumiana jako wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Taka definicja zawarta jest w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836). Jednocześnie w przepisach rozporządzenia nie ujęto pozostałych usług (robót budowlano-montażowych oraz remontów) oraz dostaw obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które w rozporządzeniu z dnia 24 grudnia 2009 r. były umieszczone w związku z przyznaną Polsce derogacją, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r. Zawarte w tym zakresie przepisy obejmowały obniżoną stawką podatku czynności, które na podstawie przepisów art. 41 ust. 12 – 12c ustawy nie były objęte obniżoną stawką podatku.

Z innych zmian wprowadzany jest też okres przejściowy w stosowaniu dotychczasowych stawek VAT:

  • w okresie 4 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku – dla książek (możliwość stosowania stawki 0%),
  • w okresie 2 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku – dla czasopism specjalistycznych (możliwość stosowania stawki 0%),
  • w okresie miesiąca od dnia zmiany stawki podatku – dla pozostałych wydawnictw (możliwość stosowania stawki 7%).

Warunkiem stosowania we wskazanych okresach stawek obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2011 r. będzie posiadanie dokumentacji potwierdzającej, że zostały one przekazane do dystrybucji przed dniem zmiany stawki podatku, natomiast w przypadku gazet i czasopism posiadanie dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie wydawania danego numeru do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Zmianie podlega miejsce świadczeni usług transportowych. Zgodnie z regulacją miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium Wspólnoty, jest miejsce, gdzie odbywa się ten transport. Przepis ten wprowadza zatem odmienne niż w art. 28b miejsce świadczenia usług dla usług transportu towarów. Celem tego przepisu jest wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT usług transportu towarów, które wykonywane są w całości poza terytorium Wspólnoty. Należy zaznaczyć, że usługi takie do dnia 31 grudnia 2009 r. pozostawały poza zakresem VAT. W związku ze zmianą przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, usługi takie zostały objęte podatkiem od towarów i usług.

W zakresie regulacji, które znalazły się w projekcie na uwagę zasługuje również rozwiązanie wykonujące upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do okresowego obniżania stawek podatku VAT (m.in. do 7%).

Pełne uzasadnienie projektu oraz sam projekt dostępny jest na stronach Ministerstwa Finansów:

http://mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/pp/projekt_rozpo._z_dnia_9.12.10_wykonawcze.pdf  

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki