Wyższy VAT na assistance. 23% VAT na zimową pomoc drogową

Piotr Szulczewski 13.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Sezon jesienno-zimowy to okres wzmożonych prac przedsiębiorców świadczących usługi assistance na drodze. Z reguły usługi te wykonywane są nie tyle na rzecz poszkodowanych lub sprawców wypadków, lecz na rzecz ubezpieczycieli. Do 2017 r. usługi tego rodzaju podlegały zwolnieniu z VAT, jednak od stycznia 2018 r. ponownie należy je opodatkowywać podstawową stawką VAT. Usługi okołoubezpieczeniowe, zgodnie z dostosowanymi do unijnych – przepisami ustawy o podatku od towarów i usług – nie są już zwolnione z podatku VAT.

Stawki assistance wzrosły o podatek VAT. Zimowa pomoc drogowa nie będzie zwolniona z VAT

Stawki assistance wzrosły o podatek VAT. Zimowa pomoc drogowa nie będzie zwolniona z VAT / FORUM

W zakres usług opodatkowanych stawką podstawową podatku VAT zalicza się w 2017 r. szereg czynności związanych m.in. z wykonaniem roszczeń, takich jak:

  • holowanie (transport) pojazdów unieruchomionych na skutek wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego,
  • naprawę pojazdów na drodze,
  • zapewnienie pełnej gotowości sieci podwykonawców w Polsce i zagranicą do świadczenia usług objętych ubezpieczeniem,
  • organizowanie i/lub pokrycie kosztów noclegów dla osób, które podróżowały unieruchomionym pojazdem,
  • wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy unieruchomionego pojazdu,
  • prowadzenie centrum zgłoszeń o wypadkach.

Świadczone usługi assistance stanowią element kompleksowych świadczeń ubezpieczeniowych wykonywanych przez zakłady ubezpieczeń, ale samodzielnie świadczona każda z nich nie może stanowić usługi zwolnionej na tej samej podstawie, co usługa ubezpieczeniowa. Usługi tego rodzaju stanowią odrębną od usług ubezpieczeniowych całość, która może funkcjonować na rynku także „w oderwaniu” od usługi ubezpieczeniowej. Choć są one niezbędne do świadczenia usługi ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń (stanowią one bowiem wykonanie zobowiązania zakładu ubezpieczeń wynikającego z umowy ubezpieczenia, tj. zapewnienie np. pomocy drogowej w sytuacji realizacji zdarzenia określonego w tej umowie), to jednak nie są specyficzne i istotne wyłącznie dla tej usługi.

Od 2017 r. bez zwolnienia z VAT dla usług assistance

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 2017 r. zwolnienie od podatku VAT stosowało się do świadczenia usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej - ubezpieczeniowej. Jednocześnie, stosownie do art. 43 ust. 14 ustawy o VAT, wskazanego powyżej przepisu nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa. Świadczone przez podatnika usługi były zatem zwolnione z VAT, jeżeli spełniały łącznie następujące warunki:

  • świadczone usługi będą stanowiły element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT,
  • świadczone usługi stanowiły odrębną całość,
  • świadczone usługi były właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej z VAT (zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT),
  • świadczone usługi nie są, usługami pośrednictwa.

Usługi assistance były traktowane jako element usługi ubezpieczeniowej – było to realizowanie świadczenia ubezpieczeniowego (świadczenie rzeczowe, w naturze – pomoc) w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia drogowego. Stąd do 2017 r. usługi pozostawały zwolnione z VAT (np. Interpretacja indywidualna z 4 lutego 2013 r. nr ILPP2/443-137/11/13-S/AK - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 268/12, NSA z 5 października 2016 r., sygn. akt I FSK 1106/16; I FSK 878/16 oraz I FSK 797/16)).

Od 2017 r. uchylony zostanie wspomniany już art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej. Zmiana wynika z brzmienia przepisów Dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej , która nie zawiera regulacji podobnych do tych występujących w polskiej ustawie o podatku VAT. W efekcie, bazując na orzecznictwie unijnym od 2017 r. uznać należy, że zwolnienia z VAT dotyczą wyłącznie czynności stanowiących odrębną całość, które wypełniają jednocześnie specyficzne i istotne funkcje usługi zwolnionej czyli ubezpieczeniowej – a takich cech usługa assistance nie posiada. Po 1 stycznia 2017 r. zwolnienie z VAT nie będzie dotyczyło usług likwidacji szkód oraz innych tego rodzaju usług assistance na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Piotr Szulczewski, PIT.pl