Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe

21.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało Komisji Trójstronnej propozycje zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych.

Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co 3 lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r. Ostatnia odbyła się 1 listopada 2012 r.


Kryterium dochodowe

O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Wyższe zasiiłki rodzinne i progi dochodowe
Źródło: EastNews

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 31,4%),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 27%).

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap - od 1 listopada 2015 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap - od 1 listopada 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwota zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, z którego w całym kraju korzysta obecnie 934,1 tys. rodzin. Propozycja zmian zakłada, aby kwoty zasiłku rodzinnego wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

od 1 listopada 2016:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017:

 • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
 • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.

Zaproponowano podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
  • powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2016 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),
  • powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2017 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),
  • powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.

Więcej informacji o świadczeniach rodzinnych dostępne są tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/

Jakie są dalsze kroki?

Dziś propozycje zmian zostały przekazane Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń rodzinnych. W przypadku gdy to się nie uda, Rada Ministrów do 15 sierpnia br. ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń rodzinnych w drodze rozporządzenia (na poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian).

Źródło: MPiPS