Wyższe normy działów specjalnych produkcji rolnej

Piotr Szulczewski 08.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Od 2014 r. podwyższeniu ulegają kwoty podatku rozliczanego ryczałtowo na podstawie tabeli u podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 3 października w Dzienniku Ustaw.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2014

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 12 19
  b) pozostałe 1 m2 4 53
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 79
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 9 08
  b) pozostałe 1 m2 5 58
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 23
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   16
  b) gęsi 1 sztuka 1 36
  c) kaczki 1 sztuka   36
  d) indyki 1 sztuka   88
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 46
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 90
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 91
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 57
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 15 19
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 54
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   09
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   09
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 48 06
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 21 13
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 36
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 98
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 76
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 76
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   15
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   35
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 48
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 209 14
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 174 27
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 87 15
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 348 52
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 73 21
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 38 31
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 43 58
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 17 43
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 99
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 45
  h) konie rzeźne 1 sztuka 522 83
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 418 26
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 57
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 47 07
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 17 43

Piotr Szulczewski
PIT.pl