Wysokości odsetek z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Redakcja PIT.pl

ZUS przekazał komunikat w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.1) ) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. ZUS przekazał komunikat w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

 Odetki, nieterminowe przekazanie składek OFE

Źródło: shutterstock

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326, 547, 614 i 852.

ZUSPPK emeryturaEmerytury