Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe 2017-2018

05.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe 2017-2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r. wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonych dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005), nie uległa zmianie.

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe 2017-2018
Źródło: YAY foto

Tym samym, w przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, obowiązująca wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wynosi 1,80% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" dostępny na stronie internetowej ZUS w zakładce "Poradniki".

Źródło: ZUS