Wypłaty pensji docelowo przelewem?

Ministerstwo Finansów zawiadamia w swoim komunikacie o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu „Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009 – 2013” w trybie art. 19a ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712).

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Projekty aktów prawnych/Rynek finansowy” pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/fi/projekt_z_dnia_30_lipca_2009_r__-_program_rozwoju_obrotu_bezgotowkowego_w_polsce_na_lata_2009-2013.pdf
Podmioty zainteresowane proszone są o nadsyłanie swoich uwag w terminie 35 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Wydział Systemów i Usług Płatniczych (FN7)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

bądź w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat.RRRF@mofnet.gov.pl

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie opublikowane na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów konieczne jest usunięcie z aktów prawnych przepisów faworyzujących wypłaty gotówkowe, na rzecz przelewów czy innych form obrotu bezgotówkowego. Forma bezgotówkowa postrzegana jest przez resort finansów jako obniżająca koszty obsługi w administracji oraz zmniejszająca szarą strefę. Z tego m.in. powodu korzystne byłoby docelowo wprowadzenie wypłaty wynagrodzeń wyłącznie przelewem, a tymczasowo - ujęcie w Kodeksie pracy wypłaty gotówką albo przelewem, jako równorzędnych form wypłaty, ewentualnie z promowaniem wypłat bezgotówkowych.