Wynajem pokoi w okresie letnim – lepiej wynajmować na wsi niż w mieście

Piotr Szulczewski 22.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dochód z najmu pokoi letnikom może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Inaczej będzie u tych, którzy oferują dużą ilość łóżek i pokoi i inaczej, gdy ilość ta nie przekracza ustalonych limitów. Odmiennie traktuje się również wynajmujących w mieście i na wsi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów osób prowadzących gospodarstwo rolne i wynajmujących pokoje z podatku dochodowego od osób fizycznych.

domek

Źródło: East News

Art. 21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT stwierdza, że ,,zwolnione z podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu”.

Powyższe oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie gospodarstw rolnych (a nie np. domów mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, w tym działających na zasadzie agroturystyki nie będącej jednocześnie gospodarstwem rolnym). Ustawa o PIT nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego. W tym celu posłużyć się należy zatem ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku  o podatku rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy ,,za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej’’.  Za obszar gruntów z kolei uważa się grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Aby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od wynajmu, gospodarstwo rolne musi być położone na terenach wiejskich (zatem gospodarstwa w miejscowościach turystycznych nie skorzystają ze zwolnienia), a wynajem pokoi i miejsc noclegowych musi odbywać się w budynkach mieszkalnych, a nie np. w formie miejsc na namioty, w stodole lub budynku gospodarczym.

Aby korzystać ze zwolnienia wynajem pokoi odbywać się musi wyłącznie w celach wypoczynkowych (np. pobyty weekendowe, urlopowe). Cel nie może być inny niż wypoczynkowy – np. na wynajem rzecz robotników sezonowych, czy osób pracujących poza miejscem zamieszkania nie korzysta ze zwolnienia.

Łączna liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć pięciu. Nie ma natomiast znaczenia, jakiej wielkości są pokoje lub ile łóżek znajduje się w każdym z nich.

Gdy liczba pokoi w oferowanych turystom przekracza 5, wówczas całość przychodu nie będzie korzystała ze zwolnienia (a nie przychody z pokoi stanowiących nadwyżkę powyżej pięciu).

Nie tylko najem, ale również posiłki dla turystów zwolnione z podatku

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy również dochodów uzyskanych  z tytułu wyżywienia  osób wynajmujących pokoje gościnne.

Powoduje to, że najem łódek, pola namiotowego, oferowanie nauki jazdy konnej, oferowanie posiłków innym osobom niż goście z pokoi objętych zwolnieniem - ze zwolnienia korzystać nie będzie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl