Wykaż świadczenia opodatkowane ryczałtowo. Złóż deklarację PIT-8AR

22.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Płatnik nie zawsze zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek. Często prowadzone wypłaty opodatkowane są ryczałtowo, w efekcie czego po zakończeniu roku nie ciąży na nim obowiązek informowania podatnika o wysokości pobranej zaliczki. Wysyła on jedynie deklarację PIT-8AR do urzędu skarbowego, w której informuje o kwotach należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  

PIT-40 a PIT-4R i nadpłaty lub niedopłaty 

Źródło: YAY foto

Poszczególne pozycje PIT-8AR wypełniane są łącznie – a zatem jako suma kwot pobranych z danego tytułu od wszystkich podatników. Wykazane powinny być kwoty pobrane w raportowanym miesiącu, a zatem gdyby podatnik nabył prawo do wypłaty w jednym okresie, a wypłata pomniejszona o podatek następowałaby w okresie następnym, raportowanie pobranego podatku przypada na ten drugi okres. Taka sama zasada dotyczy podatku przekazywanego przy przekazaniu podatnikowi świadczeń w naturze, gdzie w PIT-8AR płatnik wykazuje kwotę podatku w okresie, gdy podatnik wpłaca określoną wartość podatku w momencie otrzymania świadczenia.  

Za pomocą PIT-8AR rozliczyć należy m.in.: 

 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku PIT), 
 • świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku PIT), 
 • świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku PIT, 
 • jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku PIT), 
 • należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT, odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT), 
 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku PIT), 
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku PIT), 
 • dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT), 
 • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku PIT), 
 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku PIT), 
 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT). 

PIT-8AR nie służy natomiast do zdefiniowania przed organem podatkowym podatnika, na rzecz którego dokonywano wypłat. W tym zakresie płatnik nie musi składać raportów co do rozliczanych podatników.  

PIT-8AR a PIT-4R 

Nie ma obowiązku podwójnego raportowania tych samych kwot w PIT-4R I PIT-8AR. Obie deklaracje są względem siebie komplementarne – mają służyć informowaniu o innego rodzaju wypłatach i pobieranych zaliczkach (odpowiednio – pobieranym podatku ryczałtowym). Obie deklaracje należy jednak przekazać do urzędu w tym samym ostatecznym terminie – do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku (w 2016 r. – wyjątkowo termin ten przedłużony jest do 1 lutego).  

Piotr Szulczewwski, PIT.pl