Wyjaśnienia MF do nowych obniżonych odsetek - Aktualności PIT.pl

W związku z nowym rodzajem odsetek od zaległości podatkowych – odsetkami obniżonymi - redakcja PIT.pl wystąpiła z prośbą o odpowiedź do Ministerstwa Finansów. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od nie wpłaci zaległość. Zapłaci wówczas ¾ odsetek należnych fiskusowi. Co jednak, gdy korekta obejmuje okres sprzed 2009 r.? Uzyskaliśmy taką odpowiedź:

Szanowny Panie,

zgodnie art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. i nie nadano mu mocy wstecznej. Zmieniony przepis art. 56 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa nie daje również upoważnienia do ustalania obniżonej stawki odsetek za zwłokę za okres przed dniem 1 stycznia 2009r. Uregulowania art. 56 § 1a ustawy – Ordynacja podatkowa mają więc zastosowanie do korekt deklaracji złożonych po dniu 1 stycznia 2009r. i nie obejmują sytuacji, kiedy korekta deklaracji została złożona przed tym dniem.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za okres od dnia 1 stycznia 2009r., co wynika także z treści obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki za zwłokę od zaległości podatkowych. Wobec powyższego, jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości podatkowej powstałej przed dniem 1 stycznia 2009 r., to do dnia 31 grudnia 2008 r. odsetki za zwłokę powinny być naliczane według stawki podstawowej odsetek za zwłokę, zaś od dnia 1 stycznia 2009 r., według obniżonej stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w powołanym art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę będą naliczane na analogicznych zasadach, jak w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W tym zakresie ma zastosowanie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego w ust. 1, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Analogiczne zasady naliczania odsetek za zwłokę przewiduje § 2a ust. 2 powołanego rozporządzenia dla obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Ponadto wymaga podkreślenia, że naliczanie odsetek za zwłokę nie stanowi zagadnienia o charakterze proceduralnym, na co wskazuje umiejscowienie przepisów regulujących zasady naliczania odsetek za zwłokę w Dziale III Zobowiązania podatkowe ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z uszanowaniem,

Magdalena Kobos Rzecznik prasowy Ministerstwo Finansów