Pobierz e-pity 2019

Wycofanie z działalności auta z częściowym odliczeniem: płać pełen VAT i skoryguj odliczenie

Piotr Szulczewski 23.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

23.07 Wycofanie z działalności auta z częściowym odliczeniem: płać pełen VAT i skoryguj odliczenie

Likwidacja lub wycofanie pojazdu z firmy i przeznaczenie go dla celów prywatnych zmusza do rozliczenia podatku VAT. Po nowelizacji z kwietnia 2014 r. czynności te stały się jeszcze bardziej kłopotliwe, niż w latach wcześniejszych.

Pojazd pozwalający na częściowe odliczenie podatku VAT, w przypadku wyprowadzenia go z działalności gospodarczej – należy opodatkować stawką podstawową – i to niezależnie od okresu, przez który był w przedsiębiorstwie wykorzystywany. Co do zasady zastosowanie znajduje zatem podstawowa stawka 23% VAT. Wyjątkiem jest wykorzystywanie pojazdu w firmie wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku (np. działalność medyczna).

Sprzedaż auta firmowego, wyłączenie z działalności

Źródło: VStock / Thinkstock

Podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów. W praktyce cenę tę określić należy na podstawie wartości rynkowej przekazywanego na cele prywatne pojazdu.

Sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, uznaje się za równoznaczną przez tzw. okres korekty z wykorzystywaniem go wyłącznie dla działalności opodatkowanej. Okres ten wynosić może 12 miesięcy albo przy pojazdach o wartości początkowej ponad 15.000 zł - 5 lat. Co za tym idzie, przy sprzedaży takiego pojazdu lub przy przekazaniu go na cele osobiste, podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Zwiększeniem podatku naliczonego poprzez jego korektę objęte są także dostawy zrównane z odpłatnymi, których przedmiotem są pojazdy samochodowe zakupione przed 1 kwietnia 2014 r., objęte ograniczonym prawem do odliczania podatku (50% lub 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł).

Prawo korekty dotyczy nadwyżki ponad odliczone wcześniej 6000 zł. Korygowaną kwotę wylicza się według wzoru:

kwota podatku VAT nieodliczona

--------------------------------------------     X     liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty

okres korekty:  np. 60 miesięcy

Przykład

Podatnik w listopadzie 2012 r. nabył samochód, który zbywa w lipcu 2014 r. Dokonał odliczenia VAT 6000 zł, cały VAT wyniósł 20.000 zł. Możliwa jest korekta 14.000/60 x 40 (60 mcy- 20 mcy wykorzystywania pojazdu). Korekta obejmuje kwotę 9333,2 zł.

Podstawa prawna:
art. 11  ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2014, poz. 312)

Piotr Szulczewski,
VAT.pl