Wskaźniki kadrowe 2015: odprawy, wynagrodzenia i dodatki pracownicze

Iwona Maczalska 09.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Wskaźniki kadrowe 2015: odprawy, wynagrodzenia i dodatki pracownicze

Od stycznia 2015 roku spodziewać możemy się wielu zmian we wskaźnikach kadrowych związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników. Zmianie ulegnie m.in. współczynnik urlopowy, dodatki do pracy w nocy, czy też wysokość odpraw pracowniczych obowiązujących w 2015 roku.

Styczeń każdego roku jest czasem szczególnie ważnym dla pracowników, działu księgowości jak i działu kadr. W tym okresie zmianie ulegną liczne wskaźniki kadrowe.

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku

W 2015 roku zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogło być niższe niż 1750 zł brutto. Kwota 1750 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).

Zmianie ulegnie również wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w I roku pracy, które zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może być niższe niż 80% wynagrodzenia. Od stycznia 2015 roku wyniesie ono zatem 1400 zł brutto.
 

Stawka Obowiązuje od
1.750,00 zł 01.01.2015
1.680,00 zł 01.01.2014
Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy Obowiązuje od
1,400,00 zł 01.01.2015

1.344,00 zł

01.01.2014

 

Dodatki za pracę w nocy w 2015 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i wykonującemu pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten pod wpływem zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2015 roku ulegnie podwyższeniu. Wysokość dodatków obowiązujących w poszczególnych miesiącach 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

Styczeń 2015

2,19 zł

Luty 2015

2,19 zł

Marzec 2015

1,99 zł

Kwiecień 2015

2,08 zł

Maj 2015

2,19 zł

Czerwiec 2015

2,08 zł

Lipiec 2015

1,90 zł

Sierpień 2015

2,19 zł

Wrzesień 2015

1,99 zł

Październik 2015

1,99 zł

Listopad 2015

2,19 zł

Grudzień 2015

2,08 zł

 

<< Dodatki za pracę w nocy obowiązujące w 2014 roku

Współczynnik urlopowy 2015

Noworoczne zmiany nie ominą również współczynnika urlopowego służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego pracownikowi z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku. Wysokość współczynnika urlopowego obowiązującego w 2015 roku wskazuje poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy Wysokość współczynnika urlopowego

Pracownicy pełnoetatowi

21,00

Pracownicy na 1/4 etatu

5,25

Pracownicy na 1/3 etatu

7,0

Pracownicy na 1/2 etatu

10,50

Pracownicy na 3/4 etatu

15,75


<< Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2014 roku
 

Odprawy pieniężne pracowników w 2015 roku

Zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2015 roku spowoduje również zmianę kwot odpraw pieniężnych obowiązujących w 2015 roku. Ich szczegółowa wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia jakie uzyskuje pracownik:

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pieniężnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat

2 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

3 - miesięczne wynagrodzenie

Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że maksymalna kwota odprawy pieniężnej nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Szczegółowe kwoty wskazuje poniższa tabela:

Rok Maksymalna kwota odprawy pieniężnej

2015

26.250 zł

2014

25.200 zł

W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie zmarłego przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika.

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pośmiertnej

jeżeli pracownik był zatrudnionyu danego pracodawcy krócej niż 10 lat

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 10 do 15 lat

3 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 15 lat

6 - miesięczne wynagrodzenie

Pracownik, który spełnił warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do uzyskania odprawy pieniężnej. Jej wysokość wskazuje poniższa tabela:

Warunek otrzymania odprawy emerytalnej Wysokość odprawy emerytalnej

ustanie stosunku pracy pracownika w związku z przejściem na rentę lub emeryturę

1- miesięczne wynagrodzenie*

Iwona Maczalska,
VAT.pl