Wnioski o doręczenie pism podatkowych za granicą według nowych zasad

Piotr Szulczewski 01.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.plZ dniem 27 września ogłoszona została w Dzienniku Ustaw RP ustawa zmieniająca zapisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej w zakresie doręczania pism na terytorium Unii Europejskiej. Możliwe jest obecnie bardziej sprawne śledzenie i przekazywanie tych pism również za granicą.

Jeżeli polskie zasady doręczania pism nie przyniosą skutku (art. 144-145 ordynacji podatkowej), to organ podatkowy ma prawo wystąpić do władz podatkowych innego państwa UE o doręczenie pisma adresatowi za granicą. Dotychczas formą dopuszczalną w takich przypadkach było wyłącznie działanie Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zmieniona procedura ma za zadanie usprawnić działania podejmowane między organami.

Odpowiednio usprawnieniu ulec ma procedura przekazywania wniosku złożonego polskim organom podatkowym.

Wprowadzono również możliwość prowadzenia kontroli jednoczesnych z kontrolami prowadzonymi przez władze państwa obcego. Nie będzie konieczności  zawierania w tym zakresie z obcymi władzami porozumień dwustronnych lub wielostronnych w zakresie koordynacji czasu wszczynania i zakresu przeprowadzanych kontroli. Działania te mają zostać jedynie uzgodnione z władzami danego państwa.

Zmianie ulegają również procedury służące wymianie informacji między organami podatkowymi państw członkowskich.

Zmiany wchodzą  w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Piotr Szulczewski
PIT.pl