Wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów będą rozstrzygane na korzyść podatnika

06.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, która wprowadza ogólną zasadę rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, jak również zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów będą rozstrzygane na korzyść podatnika

Źródło: YAY foto

Chodzi o uchwaloną przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197).

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych

Nowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Także w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony zostanie art. 15b.

Do podatników podatku dochodowego oraz od osób fizycznych, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 24d ustawy o PIT zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, albo zwiększenia przychodów będą miały zastosowanie przepisy art. 24d ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie oma-wianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy o CIT zmniejszenia kosztów uzy-skania przychodów albo ich zwiększenia, stosowane będą przepisy art. 15b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl znowelizowanych przepisów kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego miejscu wyko-nywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego. A także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycz-nego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

Omawiana nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycz-nia 2016 r.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

skarbiec.biz