Wahania franka a ustalanie podatkowych ujemnych różnic kursowych

Piotr Szulczewski 22.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wahania franka a ustalanie podatkowych ujemnych różnic kursowych

Zmiany w kursie franka szwajcarskiego w piątek 16.01.2015 r. znajdą swoje konsekwencje nie tylko w wysokości rat spłacanych kredytów. Konsekwencją zmian w walucie będzie również zapłata wyższych kwot kontraktów przeliczanych we frankach szwajcarskich, a tym samym ustalenie znaczących różnic kursowych w podatku PIT, CIT i VAT.

Podatnik rozliczając koszty lub przychody w walucie obcej musi osobno przeliczyć:

  • Wartość kosztu lub przychodu – odnoszonego co do zasady do średniego kursu NBP,
  • Wartość różnic kursowych czyli różnicy między powyższym kursem przeliczenia a kursami faktycznie stosowanymi przez podatnika.
Przeliczenie dla celów ustalenia kosztów

PIT

Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.

CIT

Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.

VAT

Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Gdy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury,

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) można stosować przepisy celne, wykorzystane na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Rachunkowość

Operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe (wpływające na podwyższenie kosztów podatkowych) powstają, jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przykład

Podatnik zakupu towaru za kwotę 100.000 CHF dokonał w dniu 15.01.2015 r. i w tym samym dniu otrzymał dokument księgowy. Zapłaty dokonał w dniu następnym – 16.01.2015 r. Różnica kursowa powstanie między kursem średnim NBP z dnia 14.01.2015 r. - 3,5712 zł, a kursem sprzedaży waluty zastosowanym przez bank w dniu 16.01.2015 r. 4,40 zł. Ujemna różnica kursowa dotycząca transakcji wyniesie 82.880 zł.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl