W poniedziałek ostatni dzień na wybór formy opodatkowania w 2014 r.

Piotr Szulczewski 15.01.2014 11:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Dzień 20 stycznia 2014 r. stanowi ostatni termin,  w którym podatnicy mają prawo złożyć, w tym wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, oświadczenie o wyborze jednej z form opodatkowania za rok 2014: podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Brak decyzji spowoduje, że nie będą mieli szansy na opodatkowanie w tych formach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.

Ryczałt

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczyć może prowadzenia działalności gospodarczej lub też prywatnych umów najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub podobnych. Oświadczenie za 2014 r. rok podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Późniejszy termin dotyczyć może podatników, którzy w 2014 r. rozpoczną prowadzenie działalności lub którzy uzyskają w tym roku przychody na najmu i umów podobnych.  

Jeżeli do dnia 20 stycznia 2014 r. podatnik rozliczający się dotychczas ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie nie jest wówczas wymagane.

Podstawa: art. 9 ustawy o podatku ryczałtowym
 

 Uwaga !

Zgłoszenia dokonuje się na CEiDG-1 jako aktualizację wniosku. Wynajmujący lub wydzierżawiający, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem,
wniosek składają na piśmie. W tym zakresie wzór nie jest wymagany, po prostu należy złożyć oświadczenie.

 

 Podatek liniowy

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych (19% podatku niezależnie od kwoty dochodu, zatem z pominięciem drugiego progu skali podatkowej - 32%). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Podstawa: art. 9a ust 2 i 4 ustawy o PIT

Uwaga !

Zgłoszenia dokonać należy w CEiDG-1 jako aktualizacja danych.

 

Karta podatkowa

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. 

Podstawa: art. 29 ustawy o podatku ryczałtowym

 

Ryczał – kwartalnie

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.  Zasada kwartalna dotyczy tylko podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Podstawa: art. 21 ust. 1 c ustawy o podatku ryczałtowym

Zaliczki ogólne kwartalnie – uwaga na termin

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. 

Podstawa: art. 44 ust. 3I ustawy o PIT

Forma uproszczona zaliczek – uwaga na termin

Podatnicy wybierający formę zaliczek w postaci 1/12 zobowiązania wynikającego z deklaracji złożonej w roku poprzednim mają jeszcze czas. Mają oni obowiązek do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy, a następnie stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy.

Podstawa: art. 44 ust. 6 c ustawy o PIT

Uwaga ! Rozpoczynający działalność

Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, wyboru formy dokonują w zgłoszeniu rejestracyjnym. W roku kolejnym, o ile nie dokonują zmian formy rozliczeń lub nie utracą prawa do stosowania danej formy, stosują tę samą zasadę opodatkowania, co od początku działalności.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl