W listopadzie nie zgłaszaj działów specjalnych produkcji rolnej na 2018 rok

Piotr Szulczewski 11.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

Mimo publikacji projektu norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej, rolnicy mają jeszcze czas na dokonanie zgłoszenia na 2018 rok. Terminem obowiązkowym jest 20 stycznia, a nie jak dawniej - 30 listopada.

W listopadzie nie zgładzaj działów specjalnych produkcji rolnej na PIT-6 / PIT-6L
Zgłoszenie produkcji rolnej 2018 / YAY foto

Obecnie podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Jest nią deklaracja PIT-6.

<< Normy szacunkowe produkcji rolnej 2018: projekt >>

Kto musi złożyć deklarację PIT-6 za 2018 rok?

Do dnia 20 stycznia 2018 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 roku będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Nie składają jej natomiast w ogóle ci podatnicy, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Powyższa zasada obrazuje trzy systemy rozliczania działów specjalnych:

  • normami szacunkowymi (wówczas wymagane jest zgłoszenie szacowanego rozmiaru działań),
  • na podstawie KPiR (wówczas zgłoszenie PIT-6 nie jest wymagane),
  • na podstawie pełnych ksiąg (wówczas zgłoszenie PIT-6 nie jest wymagane).

Rozliczanie działów specjalnych produkcji rolnej poprzez księgi rachunkowe

W przypadku, gdy rolnik zamierza prowadzić KPiR, wówczas o zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem Natomiast w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości (których przychody netto wyniosą co najmniej równowartość 1 200 000 euro), przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Omija się zatem wówczas obowiązek zgłaszania PIT-6 (do 20 stycznia) oraz obowiązek informacji o zaprowadzeniu ksiąg (przed rozpoczęciem roku).

Piotr Szulczewski, PIT.pl