W 2016 kary skarbowe nie będą już niższe niż 185 zł

Piotr Szulczewski 12.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

W związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego, w 2016 r. zwiększeniu ulegnie również wysokość minimalnego mandatu karnego, wymierzanego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Zmianie ulegnie również szereg innych współczynników karnych skarbowych.

Zaproponowana w czerwcu 2015 r. wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia wpłynąć może m.in. na wysokość mandatu karnego wymierzanego w postępowaniu karnym skarbowym. W 2015 r. jest ona równa 175 zł.

Źródło: EastNews

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 nr 83 poz. 930 z późn.zm.) kara grzywny za wykroczenia skarbowe może być wymierzona kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. W 2016 r. kary te będą zatem wymierzane w przedziale 185 zł – 37.000 zł.

Odpowiednio zmieni się też wartość kary grzywny nakładanej poprzez mandat karny. Może być nim nałożona kara w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli według nowych przepisów 3700 zł. Z kolei wyrok nakazowy nie będzie mógł nakładać grzywny ponad wartość 18.500 zł.

Zmieniona zostanie również wartość stawki dziennej grzywny orzekanej w przypadku przestępstw skarbowych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. W 2016 r. będzie ona zatem ustalana przez sąd w granicach od 61,67 zł – 740.000 zł.

Łatwiej o wykroczenie, trudniej o przestępstwo karne

Podwyższeniu ulegnie również wartość, od której czyn przestępny uznawany będzie za przestępstwo, a nie wykroczenie. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Kwota kwalifikacji czynu jako przestępstwa ta wzrośnie zatem z 8750 zł do 9250 zł.

Zmianie ulegną również wskaźniki tzw. małej wartości, dużej wartości i wielkiej wartości – niezbędnych w przypadku ustalania ostatecznej wysokości kary.

Podstawą do wprowadzanych zmian jest zaproponowana w dniu 9.06.2015 r. posiedzeniu Rady Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, jaka miałaby obowiązywać w 2016 roku.

Piotr Szulczewski

PIT.pl