Pobierz e-pity 2019

VAT od reklamy

21.08.2009 09:00 (aktualizacja: )

Od dawna w Sejmie znajduje się projekt pozwalający na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów VATu od takich działań reklamowych, jak przekazanie nagród przy sprzedaży premiowej. Niestety - od marca prace nie posunęły się do przodu.

Zasadą jest, że należny podatek od towarów i usług (VAT) nie jest kosztem uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wynika to stąd, że podatek należny, mimo że jest elementem ceny sprzedawanego towaru lub usługi, nie stanowi dla podatnika przychodu. W sensie ekonomicznym VAT jest zatem „refundowany” podatnikowi każdorazowo przez nabywcę towaru lub usługi, stąd nie ma uzasadnienia, aby stanowił on koszt uzyskania przychodu. Nowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają katalog wyjątków od powyższej zasady. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy podatnik, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jest zobowiązany do uiszczenia podatku należnego od czynności, które nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia. W takich przypadkach nie następuje „refundacja” podatku należnego. Podatek ten staje się realnym wydatkiem podatnika. W obecnie obowiązującej wersji nowelizowane przepisy pozwalają na zaliczenie do kosztów podatku należnego od towarów przekazanych lub zużytych na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz od usług świadczonych na powyższe potrzeby. Zjawiskiem bardzo zbliżonym rodzajowo do wymienionych w poprzednim zdaniu (a w każdym radzie podlegającym tym samym przepisom o VAT) jest tzw. sprzedaż premiowa, rozumiana jako przyznawanie klientom nagród rzeczowych w zamian za zakup określonego produktu. Można wręcz bronić stanowiska, że tak rozumiana sprzedaż premiowa jest przejawem szeroko rozumianych działań reklamowych i mieści się w pojęciu „przekazania towarów na potrzeby reklamy”. Poglądy w tej sprawie są jednak niejednolite. Wspomniana niejednolitość poglądów składania do konkluzji, że przepis budzący wątpliwości powinien zostać uzupełniony w ten sposób, aby zjawiska tego samego rodzaju, o takim samym celu i charakterze ekonomicznym i o takich samych skutkach w zakresie podatku od towarów i usług, powinny być traktowane tak samo również przez przepisy o podatkach dochodowych regulujące kwestie VAT należnego jako kosztu uzyskania przychodu. Projektowana nowelizacja w taki właśnie sposób uzupełnia przepisy art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niestety - prace nad nowelizacją posuwają się powoli.