Pobierz e-pity 2019

VAT 2014: Przeliczanie kwot na fakturach po zmianach 2013 i 2014

Piotr Szulczewski 17.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

VAT 2014 - nowe zasady opodatkowania usług

  1. Zasada ogólna rozliczania VAT
  2. Usługi budowlane i budowlano - montażowe
  3. Najem, dzierżawa, leasing
  4. Czynności biegłych sądowych
  5. Import usług
  6. Komis
  7. Prąd, telefon, ciepło, woda
  8. Stała obsługa prawna i biurowa, usługi księgowe, reklamowe

17.10 VAT 2014: Przeliczanie kwot na fakturach po zmianach 2013 i 2014

Praktycznym problemem, z którym zmierzyć się muszą księgowi, jest przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote. Zmiana zasad wystawiania faktur spowodowała w tym zakresie spore wątpliwości.
 

Jaki kurs stosować?

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej nie zostały w tym roku zmienione. Nadal, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się:

  • według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
  • podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W standardowych czynnościach w roku przyszłym kurs zatem ulegnie zmianie, gdy data dostawy na fakturze będzie się różniła od daty jej wystawienia. Przykładowo, gdy fakturę wystawi się 10 lipca, a jako termin dostawy oznaczy się 5 lipca, przeliczenia dokonać należy po kursie z 4 lipca. Jeżeli natomiast fakturę wystawi się 10 lipca, a jako termin dostawy – wskaże 11 lipca, to przeliczenia dokonać należy po kursie z 10 lipca, jako z dnia poprzedzającego dzień dostawy.
 

Przeliczenie waluty obcej dla celów podatkowych

W przypadku faktur wystawianych w związku z dostawą realizowaną w systemie wysyłkowym należy pamiętać, że właściwym dla ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego jest data otrzymania towaru, a nie data jego wydania kurierowi czy transportującemu w imieniu i na rzecz podmiotu dokonującego dostawy. Właściwy kurs waluty należy ustalić dopiero przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień otrzymania towaru przez nabywcę (por. int. IPPP1/443-526/13-2/AP, 2013.08.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). W takim przypadku możliwym jest wystawienie faktury przed terminem powstania obowiązku podatkowego, a w konsekwencji przeliczenie kwot zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia takiej faktury.

W przypadku wystawiania faktur zbiorczych nie powinno budzić zastrzeżeń, że każda dostawa rodzi osobno obowiązek przeliczenia kursu waluty.

W przypadku usług i dostaw z następującymi po sobie terminami płatności lub rozliczeń obowiązek powstaje z upływem każdego okresu, którego termin płatności dotyczy, stąd i przeliczenia dokonuje się jednorazowo, na dzień poprzedzający termin zakończenia okresu rozliczeń (a nie na dzień poprzedzający datę płatności).


Zaliczki w WNT i WDT, faktury wewnętrzne

Zaliczki w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie powodują obowiązku wystawienia wewnętrznej faktury VAT. Nie należy w związku z nimi dokonywać przeliczeń na złotówki. Dopiero data wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta, lecz termin nie późniejszy niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy będzie właściwym dla ustalenia obowiązku podatkowego, a w konsekwencji, dla przeliczenia kursu waluty obcej. W przypadku WNT dla przeliczenia właściwym będzie dzień poprzedzający datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
 

Uwaga

Istnieje spore ryzyko, że przepisy w praktyce mogą powodować problem z przeliczaniem po kursie prawidłowym. Dotyczy to przypadku, gdy faktura docierać będzie z opóźnieniem i podatnik nie będzie w stanie ustalić właściwej daty powstania obowiązku podatkowego. Podatnik powinien w praktyce zadbać o to, by uzyskać informację od kontrahenta o dacie wystawienia przez niego faktury ewentualnie wprowadzić system faktur elektronicznych, które będą mu przesyłane w dacie ich wystawienia (lub nie później niż do dnia składania deklaracji za dany okres. Poniekąd metodą jest również przejście na kwartalny system rozliczeń z tym założeniem, że ewentualne niedopłaty powodować będą powstanie przez pewien czas zaległości podatkowej (transakcje zakończone w danym kwartale nie spowodują jednak obowiązku sporządzania korekt dokumentów).

Jeżeli podatnik uzyska fakturę w terminie późniejszym niż termin rozliczenia danego okresu, dla której data wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta była wcześniejsza niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów – deklaracja VAT w tym zakresie musi ulec korekcie (gdyż przeliczenie powinno być dokonane na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej).

W przypadku umów, które ustalają kwotę zobowiązania w oparciu o określony z góry kurs waluty, przeliczenia nie stosuje się. Faktura wystawiana jest zgodnie z walutą płatności, tj. po przeliczeniu w oparciu o ustalony kurs.

Dla faktur korygujących dla których przyczyna korekty powstaje następczo, kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, stąd dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na tej fakturze jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej (podobnie - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 27 lipca 2011 r. Nr IPPP3/443-634/11-2/KC, wyrok z 21 marca 2012 r., sygn. I SA/Gd 123/12, WSA w Gdańsku). W przypadku faktur korygujących pozycje faktury pierwotnie wskazane błędnie, przeliczenia dokonuje się zgodnie z zasadą ogólną, zatem cofając do kursu właściwego dla faktury pierwotnej - korygowanej.


Przeliczanie kwot waluty z faktur wystawionych przed dniem powstania obowiązku podatkowego

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

W 2014 r. sytuacja ta może stać się standardem, ze względu na prawo wystawienia faktur do 30 dni przed datą dostawy towarów lub wykonania usługi.

Również w przypadku takich faktury wystawianych przed datą dostawy lub wykonania, podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przeliczanie kwot waluty z faktur ustalających obowiązek podatkowy

W przypadku, gdy w myśl nowych przepisów datą powstania obowiązku podatkowego jest data wystawienia faktury, przeliczenia należy dokonać według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury).


Terminy szczególne przeliczenia

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Piotr Szulczewski
VAT.pl