Ustawa o ratyfikacji umowy podatkowej z USA

14.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

6 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Omawiana Konwencja, która zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, jak wiele innych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską na przestrzeni ostatnich lat, oparta jest na aktualnej wersji Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. 

Konwencja pozwoli zapobiegać szkodliwemu zjawisku międzynarodowego, podwójnego opodatkowania, w tym wypadku w dwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a USA.
 

Zasady w umowach międzynarodowych

Będzie ona mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w USA lub w obu państwach.

Na wniosek strony amerykańskiej wprowadzono do Konwencji przepis, zamieszczany obecnie standardowo w amerykańskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, który zastrzega prawo każdego z państw do opodatkowania, zgodnie z prawodawstwem krajowym obywatela lub osoby prawnej  mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.  Przepis ten przyznaje każdemu z państw prawo do opodatkowania dochodów byłych obywateli lub osób długo zamieszkujących dany kraj – w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tym państwie, również w okresie 10 lat po zmianie miejsca zamieszkania lub utracie obywatelstwa.

  Szczegółowe postanowienia Konwencji określają, jakie podmioty, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą opodatkowane w jednym lub w drugim państwie.  Umowa reguluje kwestie opodatkowania różnych dochodów od osób prawnych i fizycznych, takich np. jak odsetki, należności licencyjne, zyski ze sprzedaży majątku, dywidendy, emerytury, alimenty, renty itp. W miejsce dotychczasowego zwolnienia z podatku za uzyskane odsetki, wprowadzona zostaje stawka podatkowa 5%, podobnie jak w odniesieniu do należności licencyjnych (poprzednio było to 10%).

 Wynagrodzenia pracowników najemnych  mających miejsce zamieszkania w jednym państwie a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane, jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym 12 miesięcznym okresie w danym roku podatkowym.  Osobno uregulowane jest opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów, artystów, sportowców  Co do zasady, emerytury, ubezpieczenia społeczne, renty kapitałowe, alimenty i świadczenia na rzecz dzieci, będą opodatkowane w państwie rezydencji danej osoby, z przewidzianymi w Konwencji wyjątkami.  Emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym są wypłacane. Konwencja ustala tez zasady opodatkowania świadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę a otrzymywanych przez studentów, uczniów i praktykantów.
 

Dochody zagraniczne w PIT

Konwencja wprowadza dla rezydentów obu Umawiających się Stron,   metodę wyłączenia z progresją, jako właściwą dla unikania podwójnego opodatkowania.  Oznacza ona, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.               Dla dochodów od dywidend, odsetek, należności licencyjnych , zysków majątkowych i innych dochodów – Polska będzie stosowała metodę zaliczenia proporcjonalnego. Polega ona na tym, iż podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Do tej pory Polska stosowała tę metodę dla wszystkich kategorii dochodów.

Obywatel USA podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w USA, bez względu na jego rezydencję podatkową. Konwencja zawiera przepisy zapewniające eliminację potencjalnego podwójnego opodatkowania obywateli amerykańskich będących jednocześnie rezydentami podatkowymi Polski. Konwencja zawiera także postanowienia dotyczące opodatkowania członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, zachowując ich przywileje na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych

Konwencja przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji między Stronami Konwencji, zgodnie z obowiązującą treścią wspomnianej Modelowej Konwencji OECD.

Wejście w życie Konwencji nie pociągnie za sobą skutków budżetowych,  nie spowoduje także konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie wewnętrznym.  Rozszerzenie zaś klauzuli wymiany informacji podatkowej stanowi ważne narzędzie dla organów podatkowych do uzyskiwania informacji niezbędnych dla prawidłowego określania podstawy opodatkowania.

Źródło: Prezydent.pl