Usługi świadczone na odległość – zmiany zasad opodatkowania VAT od 2019 r.

Piotr Szulczewski

Obecnie przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z innych krajów UE mogą skorzystać z uproszczonego rozliczania VAT (procedury MOSS) w tzw. małym punkcie kompleksowej obsługi. Od 2019 r. limit obrotów będzie decydował o tym, by procedura była jeszcze prostsza a VAT płacony był tak jak od typowej transakcji krajowej.

Przy usługach elektronicznych na rzecz konsumentów miejscem opodatkowania VAT jest siedziba nabywcy. W efekcie upraszczania procedur rozliczania VAT, możliwe jest korzystanie z MOSS czyli rozliczania VAT w kraju sprzedawcy usługi. Procedura ta jest jednak odmienna od standardowego rozliczenia podatku VAT w Polsce (wymaga osobnego deklarowania ewidencjonowania czynności). Podatnik zarejestrowany w MOSS składa drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT z wyszczególnieniem usług elektronicznych wykonanych na rzecz osób niebędących podatnikami w innych państwach członkowskich wraz z należną kwotą VAT obliczoną przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego państwa członkowskiego konsumpcji, czyli innej niż VAT krajowy na te same usługi.

 

<< Opodatkowanie bonów – będą zmiany w zasadach rozliczenia VAT >>

 

Od 2019 r. zmianie ulec ma system rozliczenia VAT od usług elektronicznych na rzecz konsumentów. Dyrektywa 2017/2455 wprowadza próg w kwocie 10 000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, odnoszący się do wartości usług elektronicznych, do wysokości którego unijni podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych w państwie członkowskim ich siedziby.

Wprowadzenie (implementacja) tej zasady do polskiego systemu prawa odbędzie się poprzez wyznaczenie limitu - progu w kwocie 42 000 zł - rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE. Do jego wysokości podatnicy z siedzibą w Polsce będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Warunkami opodatkowania transakcji w Polsce będą zatem:

  1. posiadanie przez usługodawcę siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu tylko na terytorium kraju (a zatem tego warunku nie będą spełniać m.in. podatnicy mający siedzibę działalności gospodarczej /stałe miejsce zamieszkania /zwykłe miejsce pobytu lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska);
  2. świadczenie usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego państwa UE niż Polska;
  3. całkowita wartość świadczenia tych usług elektronicznych, pomniejszona o kwotę podatku VAT, nie może przekroczyć w trakcie bieżącego roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 000 zł.

 

Przekroczenie progu 42.000 usług elektronicznych

Jeżeli w trakcie roku podatkowego wskazany próg zostanie przekroczony, to od chwili tego przekroczenia do określenia miejsca świadczenia usług elektronicznych zastosowanie znajdzie reguła ogólna dla usług elektronicznych – rozliczania VAT w kraju odbiorcy. Po przekroczeniu możliwe będzie albo rozliczenie VAT według tej zasady, albo rejestracja dla VAT MOSS i korzystanie z utrudnionej procedury rozliczania VAT w kraju siedziby dostawcy usługi.

Zmiana miejsca świadczenia nastąpi począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem której nastąpi przekroczenie kwoty 42 000 zł (z wyłączeniem VAT).

 

Dobrowolny wybór jednej z zasad rozliczeń. Oświadczenie o rozliczeniu w kraju nabywcy

Podatnicy będą mogli dobrowolnie zdecydować się na rozliczanie VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług, składając naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne pisemne zawiadomienie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali tego wyboru. Decyzja o takim wyborze będzie wiązała podatnika przez okres dwóch kolejnych lat, licząc od dnia wykonania pierwszej usługi w tym trybie. Powrót do rozliczania VAT od tych usług w Polsce (przy spełnieniu kryterium progu) będzie zatem możliwy najwcześniej po dwóch latach, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

 

Piotr Szulczewski, PIT.pl