Usługi sprzątania po imprezie wigilijnej lub sylwestrowej - rozliczenie podatkowe

Piotr Szulczewski 08.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Usługi sprzątania po imprezie wigilijnej lub sylwestrowej - rozliczenie podatkowe

Sprzątanie po wigilii lub sylwestrze w firmie nie bywa pracą, którą zleca się pracownikom. Często wynajmuje się firmy sprzątające, które w ramach bieżącej obsługi lub za dodatkową opłatą czyszczą pomieszczenie, okna lub wjazd do lokalu, a także ustawiają odpady po fajerwerkach oraz ustawiają meble tak, jak stały przed imprezą.

Kwestia obciążenia dodatkowym wydatkiem zależeć będzie przede wszystkim od umowy z firmą cateringową lub organizatorem spotkania okolicznościowego. Umowa powinna przewidywać kwestie zarówno samego zaopatrzenia – dostarczenia produktów, dekoracji sali, jak również regulować zasady sprzątania pomieszczeń. W braku zapisów umowy w tym względzie, zlecenie obejmować będzie wyłącznie prace szczegółowo wskazane w umowie. Na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów prawa można żądać doprowadzenia biura do stanu sprzed wykonywania zlecenia, jednak może to być znacząco utrudnione.

Usługi sprzątania a odliczenie VAT
Źródło: Thinkstock

Wydatek na zatrudnienie zewnętrznej firmy sprzątającej może zostać rozliczony w kosztach podatkowych – koszty działalności operacyjnej niezwiązane bezpośrednio ze źródłem uzyskania przychodów. Podatnik powinien jednak zadbać o to, by dokument księgowy (co do zasady faktura) wystawione były w terminie optymalnym patrząc od strony minimalizacji zobowiązania podatkowego miesiąca grudnia lub IV kwartału, a także od strony rozliczeń całego roku. Warto zatem sprawdzić, czy wystawienie dokumentu księgowego lub ujęcie kosztu w księgach rachunkowych korzystniejsze będzie w roku 2014 czy też w roku przyszłym. Korzystniejsze jest bowiem rozliczanie kosztów na bieżąco niż wykazywanie straty podatkowej.

Dodatkowo koszty usług świadczonych przez okres rozliczeniowy przekraczający rok podatkowy należy rozliczać proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy. Zawarcie umowy na okres grudzień/styczeń może zatem spowodować konieczność rozdzielenia kosztu takiej usługi.

 

Odliczenie podatku VAT z usługi sprzątania

Zasady wprowadzane w 2014 r. powodują prawo odliczenia w okresie, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek podatkowy nie wcześniej niż w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę potwierdzającą realizację usługi.

W zależności od rodzaju nabywanej usługi inny może być termin odliczenia podatku z tytułu świadczenia. W przypadku usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0) obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury z tytułu świadczenia usługi, a gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. W przypadku pozostałych usług z grupowania 81.2 innych usług sprzątania obiektów, termin powstania obowiązku podatkowego ustala się na zasadach ogólnych – w dacie wykonania usługi, natomiast W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Odpowiednio w tym przypadku, zapłata zaliczki powoduje powstanie w ich przypadku obowiązku podatkowego w tej części. Terminy te wpływają na powstanie prawa odliczenia podatku, nie można go bowiem odliczyć wcześniej.

W przypadku wliczenia usługi sprzątania do innej usługi głównej (np. usługi cateringu, usługi organizacji imprezy okolicznościowej), prawo odliczenia podatku powstaje w związku z wykonaniem usługi głównej, nie trzeba dodatkowo rozdzielać sztucznie prawa odliczenia na kilka usług, w tym usługi poboczne, tworzące wspólnie całość wykonywanego zlecenia.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl